Джерело: www.notarius.co.ua/336 від 29.10.14

Щодо збереження реєстраційних справ на об’єкти, розташовані на території Донецької та Луганської областейЛИСТ

 

26 вересня 2014 року № 14422/06-15-14

Начальникам реєстраційних служб 
Головних управлінь юстиції в областях, місті Києві

 

Щодо збереження реєстраційних справ на об’єкти, розташовані на території Донецької та Луганської областей

Державна реєстрацiйна служба, у зв’язку з вiйськовими дiями на сходi України, з метою збереження реєстрацiйних справ та встановлення тимчасового порядку направлення нотарiусами матерiалiв, якi формуються ними за результатами проведеної державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно щодо об’єктiв, розташованих на територiї Донецької та Луганської областей, повiдомляє.

 

Чинне законодавство у галузi нотарiату передбачає можливiсть посвiдчення правочинiв щодо вiдчуження, iпотеки житлового будинку, квартири, дачi, садового будинку, гаража, земельної дiлянки, iншого нерухомого майна, не лише за мiсцезнаходженням (мiсцем реєстрацiї) цього майна, а й за мiсцезнаходженням (мiсцем реєстрацiї) однiєї iз сторiн вiдповiдного правочину.

 

Згiдно з   нотарiус є спецiальним суб’єктом, на якого покладаються функцiї державного реєстратора прав на нерухоме майно вiдповiдно до  пiд час вчинення нотарiальних дiй. Водночас, нотарiуси не надiленi повноваженнями щодо ведення реєстрацiйних справ, якi складаються за результатами проведеної державної реєстрацiї.

 

Вiдповiдно до  реєстрацiйна справа включає документи, в яких мiстяться вiдомостi про нерухоме майно, право власностi на нього, iншi речовi права та їх обтяження i пiдлягає довiчному зберiганню в архiвi, який створюється в органi державної реєстрацiї прав за мiсцем знаходження об’єкта нерухомого майна.

 

У разi прийняття нотарiусом рiшення про державну реєстрацiю прав заяву, копiї поданих заявником для проведення державної реєстрацiї речових прав документiв, документ, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також iншi документи, що виданi, оформленi або отриманi ним пiд час проведення державної реєстрацiї прав, нотарiус у строк, що не перевищує п’яти робочих днiв з моменту прийняття такого рiшення, передає органовi державної реєстрацiї прав за мiсцем розташування нерухомого майна в порядку, встановленому Мiн’юстом, для формування реєстрацiйної справи вiдповiдно до законодавства ( ).

 

Разом з цим, у зв’язку з ситуацiєю, що склалася на сходi України, окремi органи державної реєстрацiї прав не працюють, оскiльки перебувають у зонi АТО, поштовi вiдправлення на їх адресу не надходять. У зв’язку з прийняттям , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 20 серпня 2014 року за № 992/25769 «Про тимчасовi заходи щодо надання послуг з державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, розташоване в межах територiй Луганської та Донецької областей», окремi нотарiуси направляють документи до органiв державної реєстрацiї прав Харкiвської, Полтавської, Днiпропетровської, Запорiзької, Житомирської, Сумської та Чернiгiвської областей, що в подальшому ускладнить їх пошук.

 

Враховуючи наведене, у разi надходження зазначених матерiалiв щодо нерухомого майна, розташованого на територiї Луганської та Донецької областей, рекомендуємо повертати їх нотарiусам, що вчиняли нотарiальну дiю, для тимчасового збереження до врегулювання полiтичної ситуацiї в країнi.

 

Зазначене сприятиме збереженню матерiалiв реєстрацiйних справ та дотриманню майнових прав власникiв об’єктiв нерухомого майна у вiдповiдних регiонах.

Голова  Ганна Онищенко

Лист

http://www.drsu.gov.ua/file/13422