Джерело: www.notarius.co.ua/236 від 30.03.13

Про внесення змін до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністюНАКАЗ
11.03.2013 № 401/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2013 р.
за № 391/22923

Про внесення змін до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Відповідно до статті 11 Закону України "Про нотаріат" НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1170/21482, такі зміни:
1.1. У пункті 1слова "менше як трьох років" замінити словами "менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом України "Про нотаріат" випадку успішно".
1.2. У пункті 4:
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"При поданні заяви особисто уповноважена особа структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого належить питання нотаріату, встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.".
У зв’язку з цим абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;
в абзацах п’ятому, шостому слово "копія" замінити словом "фотокопія";
в абзаці сьомому слова "відповідних сторінок паспорта, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання" замінити словом "паспорта";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально.".
1.3. Абзац другий пункту 5 виключити.
1.4. Пункт 7 після слів "цього Порядку" доповнити словами "або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог".
1.5. В абзаці другому пункту 8 слова "начальником відповідного відділу або особою, яка виконує його обов’язки", "юридичних послуг" виключити.
1.6. У пункті 14:
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"При поданні заяви особисто уповноважена особа структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого належить питання нотаріату, встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.".
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;
в абзаці п’ятому слова "відповідних сторінок паспорта, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання" замінити словом "паспорта";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.".
1.7. В абзаці другому пункту 19 слова "начальником відповідного відділу або особою, яка виконує його обов’язки" виключити.
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
2.2. Належне виконання цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр О. Лавринович
 Текст за посиланням: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0391-13