Джерело: www.notarius.co.ua/515 від 31.03.18

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesen

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 212

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549 

1. У Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740:

1) в абзаці другому пункту 12 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) пункт 153 викласти в такій редакції:

“153. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 151 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.”;

3) пункт 19 доповнити абзацами такого змісту: 

“Нотаріуси подають щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіти на паперових носіях, завірені підписом нотаріуса або завідувача державної нотаріальної контори та скріплені печаткою, подаються нотаріусами особисто або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.”;

 

 

 

4) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:

“Додаток 4
до Порядку

ЗВІТ
про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна
та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

за _________________ 20___ р.

                                                      (квартал)

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса)

_________________________________________________________________                         
(державна нотаріальна контора)

до _______________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)

реєстраційний номер облікової картки платника податків* _______________

адреса державної нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса) ________________________________________________________

_________________________________________________________________

номер телефону ___________________________

 

Найменування показника

Кількість/ сума, гривень

З початку року

1. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

×

у другому місяці кварталу

 

×

у третьому місяці кварталу

 

×

2. Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

×

у другому місяці кварталу

 

×

у третьому місяці кварталу

 

×

3. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

×

у другому місяці кварталу

 

×

у третьому місяці кварталу

 

×

у тому числі з підстав перебування у черзі на одержання житла:

 

 

у першому місяці кварталу

 

×

у другому місяці кварталу

 

×

у третьому місяці кварталу

 

×

4. Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

×

у другому місяці кварталу

 

×

у третьому місяці кварталу

 

×

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла:

 

 

у першому місяці кварталу

 

 

у другому місяці кварталу

 

 

у третьому місяці кварталу

 

 

5. Сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті (пункт 2 — пункт 4) x розмір збору, установлений законом, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

×

у другому місяці кварталу

 

×

у третьому місяці кварталу

 

×

6. Сплачений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

у другому місяці кварталу

 

 

у третьому місяці кварталу

 

 

МП

Завідувач державної
нотаріальної контори /
приватний нотаріус                ______________        ___________________
(необхідне підкреслити)               (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

 

_____ _____________ 20___ р.

 

___________________
* Заповнюється приватним нотаріусом (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається серія та номер паспорта).”.

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1999 р. № 1549 виключити.

____________________