Джерело: www.notarius.co.ua/464 від 07.11.16

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстраціїМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2016 м. Київ №2473/5

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2016 р. за N 1127/29257

 

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою реалізації статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, що додається.

2. Абзац другий пункту 8 розділу III Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року N 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за N 42/28172, після слів "норми законодавства;" доповнити словами "відомості про необхідність складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою - четвертою статті 16611та статтею 16623Кодексу України про адміністративні правопорушення;".

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В. М.) та головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н. І., заступника Міністра з питань державної реєстрації Мороза П. О. 

Перший заступник Міністра юстиції Н. Севостьянова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
12 серпня 2016 року N 2473/5

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, оформлення та зберігання матеріалів справ про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою - четвертою статті 16611та статтею 16623Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс).

2. Повноваженнями щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення наділені секретарі комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а у разі відсутності секретаря - особа, яка виконує його обов'язки (далі - уповноважена особа).

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), відповідальність за вчинення якого передбачена частинами першою - четвертою статті 16611та статтею 16623Кодексу, складається уповноваженою особою за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, що здійснюється відповідно до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1128.

2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.

У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, ставиться прочерк.

3. У протоколі про адміністративне правопорушення обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

У протоколі можуть зазначатися обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

5. До протоколу долучаються копії (фотокопії) документів та інші докази, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

6. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

7. Уповноважена особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами й обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої особи.

8. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена особа робить про це відповідний запис.

9. Протокол підписується уповноваженою особою та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також у разі наявності - свідками правопорушення.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена особа робить про це відповідний запис.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої він був складений.

Ознайомлювати з протоколом особу, щодо якої він складений, може уповноважена особа, яка склала протокол, або працівник управління юстиції у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, була відсутня на засіданні комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, створеної при Міністерстві юстиції України, на якому прийнято рішення про необхідність складення протоколу про адміністративне правопорушення.

У разі необхідності направлення протоколу про адміністративне правопорушення до управління юстиції для ознайомлення з ним особи, щодо якої він складений (у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту), такий протокол направляється до управління юстиції разом із супровідним листом протягом 2 робочих днів після його складення.

11. У разі якщо ознайомлення з протоколом проводить працівник управління юстиції у випадку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, а особа, щодо якої складений протокол про адміністративне правопорушення, відмовляється від ознайомлення з таким протоколом або в неї відсутні зауваження щодо змісту протоколу, працівник управління юстиції складає про це акт і надсилає його разом із протоколом про адміністративне правопорушення уповноваженій особі, яка склала протокол. На підставі вказаного акта уповноважена особа, яка склала протокол, робить відповідний запис у протоколі.

12. Уповноважена особа або у випадку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, працівник управління юстиції має право запрошувати особу, що притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання пояснень та ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

13. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції України / управління юстиції з описом вкладення рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення з позначкою "Вручити особисто" надсилається відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270, протягом 15 календарних днів з дня складення протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено, у разі, якщо вказана особа:

відмовляється від отримання примірника протоколу;

не з'являється для ознайомлення з протоколом.

Поштове відправлення направляється на адресу суб'єкта державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває особа, щодо якої складено протокол.

У разі направлення другого примірника протоколу уповноважена особа вносить до першого примірника протоколу відповідний запис із зазначенням реквізитів листа, яким його надіслано.

III. Облік протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється уповноваженою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою Міністерства юстиції України / управління юстиції.

2. Облік протоколів проводиться в межах календарного року.

3. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.

IV. Оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення.

2. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції України / управління юстиції протягом 15 календарних днів з дня складення протоколу направляється до районного (міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до Міністерства юстиції України / управління юстиції копії судового рішення у справі.

3. Копія справи про адміністративне правопорушення та копія супровідного листа зберігаються у Міністерстві юстиції України / управлінні юстиції. Надалі до матеріалів справи про адміністративне правопорушення додаються результати розгляду справи у суді, а також інші документи та матеріали, пов'язані з розглядом цієї справи у суді.

4. Оформлення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена особа, яка склала протокол. Директор Департаменту
приватного права О. М. Ференс

 

 

 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації
(пункт 1 розділу II)

 

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

N _____________________

"___" ____________ 20__ року

 

_______________________
(місце складання протоколу)

Я,___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей
протокол про те, що ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(місце, час вчинення і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,який передбачає відповідальність
за це правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про особу, щодо якої складено протокол:

прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

дата, місце народження ________________________________________________________________

місце проживання, номер телефону ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. ____________________________________________________________________ роз'яснено зміст
(прізвище, ім'я, по батькові)
статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _______________________________________________________________________________

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи ____________________________________________________________

Пояснення і зауваження особи, щодо якої складено протокол (можуть бути додані окремо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Запис про відмову від надання пояснень і зауважень ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи ____________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол, про отримання примірника протоколу
_____________________________________________________________________________________

Запис про відмову від підписання протоколу та/або про направлення другого примірника протоколу поштою особі, щодо якої складено протокол _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи ___________________________________________________________

Свідки (за наявності):

_______________________
(підпис)

 

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_____________________________________________________________________________________
(місце проживання)

_______________________
(підпис)

 

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_____________________________________________________________________________________
(місце проживання)

Уповноважена особа Міністерства
юстиції України
(управління юстиції)__________________
(підпис)___________________
(прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації
(пункт 1 розділу III)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

N з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Примітка

прізвище, ініціали

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8