Джерело: www.notarius.co.ua/334 від 29.10.14

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусівМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2014  № 1422/5


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 серпня 2014 р. 
за № 1046/25823

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції 
№ 1542/5 від 16.09.2014}

Відповідно до статті 5 Закону України «Про нотаріат» та підпункту 69 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою підвищення професійного рівня державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3256/5 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1331/18626 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Баранова Т.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І.С.

Міністр

П. Петренко


 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
28.08.2014 № 1422/5


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 серпня 2014 р. 
за № 1046/25823

ПОРЯДОК 
підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

1. Цей Порядок визначає механізм організації підвищення кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів з урахуванням вимог Законів України «Про нотаріат»,«Про вищу освіту» та «Про освіту».

2. Метою підвищення кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів є вдосконалення їх професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні нотаріальної діяльності.

3. Підвищення кваліфікації є безперервним процесом і здійснюється на принципах доступності, ґрунтовності, системності й послідовності навчання, поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками.

4. Підвищення кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів здійснюється за такими видами:

самостійне навчання;

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (далі - Центр) за дорученням Міністерства юстиції та Нотаріальною палатою України.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

До організації навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів Центром та Нотаріальною палатою України можуть залучатися представники вищих навчальних закладів, наукових установ, інших державних органів, громадських і професійних об’єднань.

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

5. Нотаріус зобов’язаний постійно підвищувати свій професійний рівень за одним із видів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 Закону України «Про нотаріат», проходити підвищення кваліфікації за видом, передбаченим абзацом третім пункту 4 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

6. Самостійне навчання (самоосвіта) як вид підвищення кваліфікації може здійснюватися, зокрема, шляхом публікацій науково-практичних статей з питань нотаріату у фахових друкованих виданнях та електронних фахових виданнях в Україні; участі у семінарах, що організовані шляхом проведення дистанційного навчання, вебінарів тощо; участі у роботі постійно діючих комісій та робочих груп Нотаріальної палати України; участі у міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях з питань нотаріату; навчання з метою здобуття наукових ступенів за професійно спрямованими напрямами підготовки у сфері нотаріату.

При підвищенні кваліфікації за цим видом можуть надаватися підтвердні документи, зокрема копії опублікованих науково-практичних статей, дипломів, сертифікатів, довідок тощо.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

7. Навчальні плани підвищення кваліфікації за професійними програмами та програмами тематичних короткострокових семінарів формуються з урахуванням таких напрямів:

актуальні питання організації нотаріальної діяльності в Україні;

правила ведення нотаріального діловодства та архіву;

загальні правила та порядок вчинення нотаріальних дій;

нотаріус як спеціальний суб’єкт, який виконує функції державного реєстратора прав на нерухоме майно;

діяльність нотаріуса, пов’язана з удосконаленням практичних навичок по роботі з єдиними та державними реєстрами;

складання та нотаріальне оформлення документів з метою подальшого використання їх за кордоном;

{Абзац сьомий пункту 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

новели у законодавстві України, що стосуються діяльності нотаріуса;

інші питання, пов’язані з діяльністю нотаріуса, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення.

8. Проходження підвищення кваліфікації за професійними програмами, яке організовується Центром або Нотаріальною палатою України, проводиться зі складанням підсумкового заліку.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

У разі успішної здачі заліку Центром або Нотаріальною палатою України видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

9. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром, проводяться відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, нотаріусів державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів (далі - план-графік), які щороку затверджуються Міністерством юстиції.

План-графік містить інформацію щодо виду, загальної теми та строку підвищення кваліфікації, категорії слухачів та відповідальних за організацію і проведення навчання.

Після затвердження план-графік розміщується на офіційному веб-сайті Центру в мережі Інтернет.

На підставі плану-графіка Центр спільно з Департаментом нотаріату та фінансового моніторингу (далі - Департамент) формує навчальні плани до кожного навчального заходу, якими передбачаються вид, загальна тема, строк підвищення кваліфікації, категорія слухачів, розподіл навчального часу, тематика навчальних занять та викладацький склад.

Тематика навчальних занять визначається згідно з напрямами, визначеними пунктом 7 цього Порядку, досвідом професійної діяльності слухачів і змінами у чинному законодавстві України.

Навчальні плани щодо підвищення кваліфікації нотаріусів і консультантів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів погоджуються Департаментом кадрової роботи та державної служби та затверджуються директором Центру.

З метою оцінки результатів навчання, перевірки рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосовується підсумковий контроль, що здійснюється шляхом складання у Центрі підсумкового заліку.

Для прийняття заліку Центром утворюється комісія у складі голови комісії, заступника голови комісії (за потреби), членів комісії та секретаря. Персональний склад комісії затверджується наказом Центру.

Голова комісії затверджує орієнтовний перелік питань для винесення на залік. Інші питання щодо порядку проведення заліку вирішуються Центром.

У разі успішного складення заліку Центром видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

10. Центр може організовувати позапланові та додаткові заходи з підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів для державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів за безпосереднім зверненням зазначених осіб та на договірних засадах.

У разі проведення Центром таких заходів державним та приватним нотаріусам, консультантам державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічникам приватних нотаріусів видається сертифікат про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

11. За результатами проходження навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Нотаріальною палатою України, видається відповідний документ.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

12. У тематичних короткострокових семінарах, які організовуються Центром або Нотаріальною палатою України, видається, крім осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та інші особи, які виявили бажання пройти навчання за програмами цих семінарів.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

13. Методичне забезпечення проведення підвищення кваліфікації здійснюється відповідно Міністерством юстиції, Центром, Нотаріальною палатою України.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014}

Директор Департаменту 
нотаріату та фінансового 
моніторингуТ.І. Баранова