Джерело: www.notarius.co.ua/101 від 24.05.12

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльностіФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.04.2012  № 555
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 квітня 2012 р. 
за № 658/20971
Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України: від 25 травня 2004 року № 995 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за № 715/9314, від 09 вересня 2002 року № 1594 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2002 року за № 752/7040, від 19 грудня 2001 року № 2355 «Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1092/6283.
3. Установити, що оцінювачі, включені до Державного реєстру оцінювачів, та суб’єкти оціночної діяльності, включені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, автоматично включаються до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за тими самими напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, за якими вони були включені до Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності відповідно.
4. Документи оцінювачів (суб’єктів оціночної діяльності), зазначених у пункті 3 цього наказу, не потребують приведення у відповідність до вимог, установлених розділом V Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.
5. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Фонду
О. Рябченко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна 
України 
23.04.2012 № 555
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 квітня 2012 р. 
за № 658/20971
ПОРЯДОК 
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає правові засади та організаційні процедури збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі - Реєстр), встановлює вимоги і порядок включення (виключення) інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до (з) Реєстру.
1.2. Реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності.
1.3. Реєстр є системою, що створюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та діє з метою забезпечення інформування суспільства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні.
1.4. Метою ведення Реєстру є:
забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва (документи) оцінювачів, та суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;
моніторинг розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та створення конкурентного середовища серед оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;
забезпечення доступності інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності в межах законодавства для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань, інших заінтересованих осіб;
узагальнення інформації про оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності, у тому числі за напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах таких напрямів;
забезпечення моніторингу дотримання оцінювачами і суб’єктами оціночної діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, у тому числі дотримання системи зовнішнього контролю якості.
1.5. Суб’єктами Реєстру є:
Фонд державного майна України (далі - Фонд);
оцінювачі;
суб’єкти оціночної діяльності;
адміністратор Реєстру;
користувачі інформацією Реєстру.
1.6. Фонд є володільцем та розпорядником Реєстру, веде Реєстр, здійснює розпорядчі повноваження щодо нього, у тому числі:
визначає організаційні та методологічні засади ведення Реєстру, а також порядок технічного функціонування його автоматизованої комп’ютерної системи, збереження і захисту інформації, що міститься у ньому;
організовує створення системи збирання та накопичення інформації про оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності для наповнення інформацією Реєстру;
контролює подання оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності інформації до Реєстру;
забезпечує включення необхідної інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до Реєстру, яка надходить до Фонду від оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності, з інших джерел, не заборонених законодавством, а також міститься безпосередньо у Фонді;
забезпечує збереження первинних документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Реєстру;
забезпечує доступ суб’єктів Реєстру до інформації, що міститься в Реєстрі, відповідно до вимог законодавства в тому числі цього Порядку;
надає довідки з Реєстру на письмові запити суб’єктів Реєстру відповідно до вимог цього Порядку;
використовує інформацію Реєстру для виконання своїх повноважень з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, визначених Законом України «Про Фонд державного майна» та іншими нормативно-правовими актами;
здійснює моніторинг стану професійної підготовки оцінювачів за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, інформує громадськість про його результати;
узагальнює інформацію Реєстру щодо діяльності оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, готує і оприлюднює відповідні висновки;
здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з нього.
1.7. Користувачами інформації Реєстру можуть бути особи, які мають наміри використовувати зазначену інформацію для прийняття відповідних рішень або з іншою метою, що не суперечить законодавству, зокрема:
фізичні та юридичні особи, у тому числі оцінювачі і суб’єкти оціночної діяльності;
органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
саморегулівні організації оцінювачів, їх об’єднання;
громадські організації та їх об’єднання;
інші заінтересовані особи.
1.8. Адміністратором Реєстру є юридична особа, яка здійснює технічне супроводження ведення Реєстру на підставі укладеного з Фондом відповідного договору.
1.9. Адміністратор Реєстру виконує такі функції:
створює автоматизовану комп’ютерну систему Реєстру, розробляє її програмне та технологічне забезпечення за рахунок коштів, передбачених кошторисом доходів і видатків Фонду;
забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи Реєстру, збереження даних і їх захист від несанкціонованого доступу та руйнування;
забезпечує технічне оформлення довідок, що надаються Фондом з Реєстру, та відповідність інформації, що міститься у довідках, змісту інформації Реєстру.
ІІ. Структура Реєстру
2.1. Реєстр складається з двох розділів, до одного з розділів - «Оцінювачі» вноситься інформація про фізичних осіб - оцінювачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, а до іншого розділу - «Суб’єкти оціночної діяльності» вноситься інформація про суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності.
2.2. Кожен з розділів Реєстру ведеться за окремими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму.
2.3. Розділ «Оцінювачі» ведеться за такими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму, а саме:
Напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:
спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;
спеціалізація 1.2. «Оцінка машин і обладнання»;
спеціалізація 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»;
спеціалізація 1.4. «Оцінка літальних апаратів»;
спеціалізація 1.5. «Оцінка судноплавних засобів»;
спеціалізація 1.6. «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;
спеціалізація 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».
Напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:
спеціалізація 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;
спеціалізація 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Напрям 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»:
спеціалізація 3.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;
спеціалізація 3.2. «Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;
спеціалізація 3.3. «Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».
2.4. Розділ «Суб’єкти оціночної діяльності» ведеться за такими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму, а саме:
Напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:
спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;
спеціалізація 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;
спеціалізація 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»;
спеціалізація 1.4. «Оцінка літальних апаратів»;
спеціалізація 1.5. «Оцінка судноплавних засобів»;
спеціалізація 1.6. «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;
спеціалізація 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».
Напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:
спеціалізація 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;
спеціалізація 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Напрям 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»:
спеціалізація 3.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;
спеціалізація 3.2. «Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;
спеціалізація 3.3. «Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».
2.5. До напряму 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» розділу «Суб’єкти оціночної діяльності» включаються суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).
2.6. Суб’єкти оціночної діяльності, включені до Реєстру у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності» за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями у межах цих напрямів, не мають право здійснювати оцінку за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», та спеціалізаціями у межах цього напряму.
2.7. Інформація про суб’єктів оціночної діяльності, що включені до Реєстру у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності» за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та спеціалізаціями у його межах, відповідно до порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав, що затверджується наказом Фонду, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постановою Пенсійного фонду України, надсилається Фондом до Державної податкової служби України для для включення інформації про таких суб’єктів оціночної діяльності до Переліку суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).
ІІІ. Інформація Реєстру
3.1. Інформацією, що вноситься до Реєстру, є:
інформація, що подається оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності до Фонду відповідно до цього Порядку, а також інша інформація, що надається ними за власною ініціативою;
інформація щодо напряму (напрямів) оцінки та спеціалізації (спеціалізацій) у межах такого (таких) напряму (напрямів), за якими оцінювачі, а також суб’єкти оціночної діяльності мають право здійснювати оцінку;
інформація щодо проходження суб’єктами оціночної діяльності перевірки на відповідність вимогам до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановлених Фондом;
інформація про членство оцінювача та/або суб’єкта оціночної діяльності у одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів, їх об’єднаннях, інших громадських організаціях (вноситься за бажанням оцінювача, суб’єкта оціночної діяльності, рішенням саморегулівної організації оцінювачів, їх об’єднання, іншої громадської організації);
інформація про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, а також щодо порушень оцінювачами і суб’єктами оціночної діяльності нормативно-правових актів з оцінки майна, у тому числі виявлених під час проведення перевірок на відповідність вимогам до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної
діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановлених Фондом;
інформація щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності;
інформація про факти порушення оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених чинним законодавством;
інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.
3.2. Унесення інформації про оцінювача та суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру здійснюється після її отримання та відповідної перевірки. Фонд визначає перелік посадових осіб Фонду, які здійснюють перевірку інформації, що вноситься до Реєстру, а також перелік осіб, які мають право використовувати конфіденційну інформацію, що міститься у Реєстрі, з метою виконання своїх посадових обов’язків.
3.3. Під час ведення Реєстру Фонд повинен забезпечити дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
3.4. Інформація Реєстру за формами її отримання поділяється на інформацію з вільним доступом та інформацію з обмеженим доступом, тому інформація, що надходить до Реєстру з усіх вищезазначених джерел, розглядається Фондом і групується відповідно до режиму доступу до неї користувачів. Після кожного запису в Реєстрі вказуються прізвище, посада особи Фонду, що його здійснила.
3.5. Інформація, що відповідно до законодавства відноситься до інформації з обмеженим доступом, вноситься до Реєстру і є доступною лише для користувачів, що відповідно до законодавства мають право доступу до інформації з обмеженим доступом.
3.6. Зміни до інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, яка зазначена в Реєстрі, вносяться після їх надходження, розгляду і перевірки Фондом.
IV. Порядок надання інформації з Реєстру
4.1. Інформація Реєстру може мати опрацьований формат відповідно до письмового запиту користувачів або за результатами узагальнення, що здійснюється Фондом.
Інформація з Реєстру у загальному та опрацьованому форматах надається для оприлюднення та (або) шляхом надання відповідних довідок у такому порядку:
публічна інформація в загальному форматі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та у засобах масової інформації, визначених Фондом;
відкрита інформація, яка опрацьована у форматі, передбаченому запитом користувача, а також інформація з обмеженим доступом у будь-якому форматі надаються у формі довідок з Реєстру.
4.2. Інформація з Реєстру з вільним доступом отримується користувачами через мережу Інтернет, засоби масової інформації. Якщо за письмовим запитом користувача на адресу Фонду передбачено отримання такої інформації в опрацьованому форматі, вона надається у формі довідки з Реєстру.
4.3. Інформація з Реєстру з обмеженим доступом надається Фондом у формі довідки з Реєстру за обґрунтованим письмовим запитом органів державної влади або суду.
4.4. Довідки з Реєстру надаються Фондом не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати надходження письмового запиту, який містить обґрунтування щодо необхідності надання інформації. Довідки надаються на офіційному бланку Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду.
4.5. Фонд визначає перелік посадових осіб Фонду, які можуть отримувати інформацію з обмеженим доступом, що міститься у Реєстрі.
4.6. Поширення інформації з Реєстру, яка отримується на письмові запити користувачів, без письмової згоди Фонду не допускається. Поширення користувачами інформації з Реєстру з вільним доступом здійснюється з обов’язковим посиланням на Реєстр.
V. Порядок включення інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до Реєстру
5.1. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та суб’єкти оціночної діяльності, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», мають право подати до Фонду відповідні документи за встановленою цим Порядком процедурою для включення інформації про себе до Реєстру з урахуванням вимог Закону України «Про Фонд державного майна України» та Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки».
5.2. Процедура включення інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до Реєстру передбачає:
5.2.1. Подання оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності до Фонду документів.
Оцінювачем подаються такі документи:
заява про включення інформації про оцінювача до Реєстру (додаток 1);
довідка з місця роботи (подається у разі якщо оцінювач працює) (додаток 2);
довідка про оцінювача (додаток 3);
копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;
копія паспорта.
Якщо на дату подання інформації до Реєстру оцінювач:
постійно проживає на території України і є громадянином України, подається копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
постійно (або тимчасово) проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання.
Якщо на дату подання інформації оцінювач тимчасово не працює, про це робиться відповідний запис у довідці про оцінювача. Після працевлаштування оцінювач повинен у тижневий строк направити до Фонду довідку з місця роботи (додаток 2).
Суб’єктом оціночної діяльності подаються такі документи:
заява про включення інформації про суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру (додаток 4);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
копія документа(ів), який(і) підтверджує(ють) проходження перевірки на відповідність вимогам до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановлених Фондом.
Напрями та спеціалізації в межах таких напрямів, які зазначаються у заяві про включення інформації про суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру, повинні відповідати напрямам і спеціалізаціям у межах таких напрямів, які зазначені у сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності.
Документи, що подаються оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, повинні бути складені державною мовою.
5.2.2. Розгляд та перевірку поданих оцінювачами і суб’єктами оціночної діяльності документів Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. З цією метою Фонд має право звертатися до фізичних та юридичних осіб, у тому числі до фізичної особи (суб’єкта оціночної діяльності), що подала (подав) документи, для отримання додаткової інформації.
5.2.3. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Фонд приймає відповідне рішення про включення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру або відмову у включенні інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру.
Рішення про включення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру приймається у разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку. Рішення про включення інформації про оцінювача до Реєстру приймається у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання документів, шляхом прийняття наказу Фонду та видачі свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Реєстру (додаток 5). Рішення про включення інформації про суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру приймається у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання документів, шляхом прийняття наказу Фонду.
Рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру Фонд приймає у таких випадках:
подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, передбачених цим Порядком;
подання недостовірної інформації.
Рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру направляється оцінювачу (суб’єкту оціночної діяльності) у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання документів, із зазначенням підстав відмови.
5.3. Інформація про оцінювача вноситься до Реєстру у розділ «Оцінювачі» за відповідним напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, а інформація про суб’єкта оціночної діяльності вноситься до Реєстру у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності». Інформація про оцінювача включається виключно за тим напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача, а інформація про суб’єкта оціночної діяльності включається виключно за тим напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності. Перелік напрямів та спеціалізацій у межах таких напрямів відповідно до кваліфікаційного свідоцтва оцінювача зазначається у свідоцтві про включення інформації про оцінювача до Реєстру.
5.4. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Реєстру (наказ про включення інформації про суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру) є документом, що підтверджує факт включення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру та право здійснювати оцінку майна та майнових прав за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що зазначені у ньому, та є невід’ємним додатком до кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Реєстру підписується уповноваженою посадовою особою Фонду та засвідчується печаткою Фонду.
5.5. Оцінювач (суб’єкт оціночної діяльності), інформація про якого не включена до Реєстру, не має права здійснювати оцінку майна, майнових прав.
5.6. Оцінювачі, інформація про яких включена до Реєстру, отримують оригінал свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Реєстру особисто або через уповноважених осіб за наявності у них відповідних документів, що підтверджують його повноваження. Факт отримання свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Реєстру фіксується в журналі реєстрації вхідних документів заявників. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Реєстру підписується у двох примірниках, один примірник видається оцінювачу, другий зберігається у Фонді.
5.7. Фонд забезпечує реєстрацію документів, які подаються оцінювачами (суб’єктами оціночної діяльності) для включення інформації про них до Реєстру. Реєстрація документів здійснюється в журналі реєстрації вхідних документів заявників. У журналі зазначаються дата та реєстраційний номер отриманих Фондом документів.
5.8. З метою вчасного відображення достовірної інформації про оцінювачів (суб’єктів оціночної діяльності), інформація про яких включена до Реєстру, оцінювачі (суб’єкти оціночної діяльності) зобов’язані у тижневий строк від дати виникнення будь-яких змін інформації, що подавалася оцінювачем (суб’єктом оціночної діяльності) для включення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру, направити відповідне повідомлення до Фонду.
VI. Порядок виключення інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності з Реєстру
6.1. Фонд має право прийняти рішення про виключення інформації про оцінювачів (суб’єктів оціночної діяльності) з Реєстру.
Виключення Фондом інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) з Реєстру здійснюється у таких випадках:
у разі подання відповідного звернення оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності);
у разі зупинення дії (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;
у разі анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.
6.2. Для виключення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) з Реєстру Фонд приймає наказ, у якому зазначаються причини, на підставі яких було прийняте відповідне рішення. Наказ про виключення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) з Реєстру підлягає публікації в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації», а також оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду.
6.3. Виключення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) з Реєстру здійснюється одночасно з оприлюдненням відповідного наказу Фонду на офіційному веб-сайті Фонду.
6.4. Інформація про виключення суб’єкта оціночної діяльності, який здійснює оціночну діяльність за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та спеціалізаціями у його межах, відповідно до порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав, що затверджується наказом Фонду, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постановою Пенсійного фонду України, надсилається Фондом до Державної податкової служби України для для включення інформації про таких суб’єктів оціночної діяльності до Переліку суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).
6.5. Повторне включення інформації про оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності) до Реєстру здійснюється відповідно до цього Порядку.
Начальник Управління 
з питань оціночної діяльності
М.Г. Горяйнов
Додаток 1 
до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності
ЗАЯВА 
про включення інформації про оцінювача до Реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
Додаток 2 
до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності
ДОВІДКА
Додаток 3 
до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності
ДОВІДКА 
про оцінювача
1
Прізвище, ім’я, по батькові оцінювача
2
Громадянство1
3
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли видано)2
4
Реквізити кваліфікаційного свідоцтва (документа) оцінювача:
назва
номер та дата видачі
орган, що видав документ
напрям оцінки3
спеціалізації у межах напряму4
5
Місце проживання
6
Телефон (факс)
7
Місце роботи5
8
Інша інформація6
«___» ___________ 20__ року
___________ / ____________________________ 
    (підпис)         (ініціали, прізвище оцінювача)
__________ 
1 Заповнюється таким чином: громадянами України вказується - «Україна». громадянами інших держав вказується повна назва країни громадянства, особами без громадянства ставиться «-». 
2 Додається копія відповідних сторінок паспортного документа. 
3 Зазначається повністю з кваліфікаційного свідоцтва (документа) оцінювача. 
4 Зазначається повністю з кваліфікаційного свідоцтва (документа) оцінювача. 
5 Вказується місце роботи (у разі якщо оцінювач не працює ставиться «-»). 
6 Вказується інформація, яку оцінювач сам вважає за необхідне зазначити.
Додаток 4 
до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності
ЗАЯВА 
про включення інформації про суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
Додаток 5 
до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності
СВІДОЦТВО 
про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності