Джерело: www.notarius.co.ua/215 від 04.01.13

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

26.12.2012
м. Київ
N 1951/5Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2012 р. за N 2198/22510

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Відповідно до Законів України від 06 вересня 2012 року N 5208-VI "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності" та від 04 липня 2012 року N 5037-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше набрання чинності Законами України від 06 вересня 2012 року N 5208-VI "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності" та від 04 липня 2012 року N 5037-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.Міністр
О. Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26.12.2012 N 1951/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2012 р. за N 2198/22510Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

1. У розділі I:

1.1. Доповнити пункт 3 глави 1 абзацом другим такого змісту:

"Запис про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, заноситься до Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи робочого місця (контори) приватного нотаріуса згідно з додатком 14 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами).".

1.2. Пункт 4 глави 2 викласти в такій редакції:

"4. Відкладення або зупинення вчинення нотаріальних дій здійснюється на підставі чинного законодавства.".

1.3. У главі 3:

у пункті 2 слова "громадянина України" замінити словом "особи";

у пункті 4 слова "використані громадянином України" замінити словами "прийняті нотаріусом", слово "укладення" замінити словом "посвідчення";

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Особа віком до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним із батьків) того, що ця особа є їх дитиною.";

абзац другий після слів "другого з батьків" доповнити словами ", а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька".

1.4. У главі 4:

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 2 - 4;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка не досягла 18 років, але може бути визнана такою, що має повну цивільну дієздатність у зв'язку з укладенням такою особою шлюбу, нотаріус витребовує свідоцтво про шлюб щодо факту реєстрації шлюбу особи, яка не досягла повноліття.

У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка не досягла 18 років і є матір'ю або батьком дитини, нотаріус витребовує свідоцтво про народження дитини, в якому неповнолітня особа записана матір'ю або батьком, та рішення органу опіки та піклування про надання такій особі повної цивільної дієздатності, а у разі відсутності такого рішення нотаріус витребовує відповідне рішення суду.

У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою діяльністю, нотаріус витребовує Свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності або отримує інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, нотаріус витребовує довідку з місця роботи такої особи та рішення органу опіки та піклування про надання такій особі повної цивільної дієздатності, а у разі відсутності такого рішення витребовує відповідне рішення суду.";

у пункті 4:

в абзаці третьому:

після слова "Дійсність" доповнити абзац словами "нотаріально посвідченої";

слова "складено за кордоном за участю іноземних властей або які від них виходять" замінити словами "посвідчено або видано за кордоном компетентними органами іноземних держав";

абзац четвертий після слів "сумнівів щодо" доповнити словами "обсягу повноважень".

1.5. У главі 7:

пункт 3 після слова "копії" доповнити словом "(витяги)";

у пункті 4:

абзац перший після слова "смерть" доповнити словами "установчі документи (статути, положення, засновницькі договори тощо)", після слів "їх копії (фотокопії)" доповнити словами "або витяги з таких документів";

абзац другий після слів "копії (фотокопії)" доповнити словами "або витяги";

у пункті 5 слова "громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи" замінити словами ", яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника", після слів "заповнені сторінки" доповнити словами ", що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії";

пункт 6 після слів "передбачених законом випадках" доповнити словами "податку з доходів громадян та інших обов'язкових платежів", після слів "таку оплату" доповнити словами "або уповноваженим представникам цих осіб", слово "Фотокопія" замінити словами "Копія (фотокопія)";

у пункті 7:

абзац другий доповнити реченнями такого змісту: "У разі повернення оригіналів зазначених документів нотаріусом робиться відмітка на примірниках відповідних правочинів, на заявах про видачу свідоцтв про право на спадщину і свідоцтв про право власності або на інших документах, що долучаються до нотаріально оформлених документів і залишаються у справах нотаріуса. Відмітка має містити назву документа, ким, коли, за яким номером та на чиє ім'я він виданий, та підписується нотаріусом.";

в абзаці третьому слова ", договору про відчуження земельної ділянки" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"На копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" з проставленням дати та підпису нотаріуса.";

в абзаці другому пункту 8 слова "за її паспортом" замінити словами "за відміткою у її паспорті".

1.6. У главі 8:

пункт 6 після слів "Єдиного реєстру" доповнити словами "спеціальних бланків нотаріальних документів";

у пункті 7 слова "з проставленням печатки нотаріуса і зазначенням кількості скріплених аркушів" замінити словами "із зазначенням кількості прошитих (прошнурованих), пронумерованих і скріплених аркушів, з проставлянням підпису та печатки нотаріуса".

1.7. У главі 9:

у пункті 1:

абзац перший після слів "електронній формі" доповнити словом "заяв", після слова "примірників" доповнити словом "документів";

абзац другий виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається у справах нотаріуса, нотаріус після посвідчувального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. При вчиненні нотаріальних дій, що потребують прикладення власноручного підпису осіб, нотаріус перевіряє справжність підпису цих осіб шляхом здійснення ними підпису у його присутності. Встановлення їх особи здійснюється за документами, визначеними Законом України "Про нотаріат".";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ, нотаріус уголос прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка.";

у другому реченні пункту 7 слово "волі" замінити словами "волевиявленню та дійсним намірам";

у пункті 8 слово "свідка" доповнити закінченням "(ів)", після слова "свідка(ів)" доповнити словом "або";

доповнити главу новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Якщо особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться нотаріальне діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути перекладені їй нотаріусом або перекладачем у письмовій або усній формі, про що зазначається в посвідчувальному написі. Особа, що не володіє мовою, якою виготовлений документ, підписується тією мовою, якою вона володіє.".

1.8. Главу 11 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Виконавчий напис нотаріуса набирає чинності з дати його реєстрації в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, про що зазначається у тексті самого виконавчого напису.".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

у підпункті 3.6 пункту 3 слово "посвідчена" замінити словом "засвідчена";

підпункт 7.4 пункту 7 викласти у такій редакції:

"7.4. Якщо договір про розірвання договору про відчуження нерухомого майна посвідчується після державної реєстрації договору про відчуження, нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де перевіряє відсутність (наявність) заборони відчуження або арешту, відсутність (наявність) реєстрації іпотеки.

Відсутність або наявність податкової застави та інших застав нотаріусом перевіряється за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги.".

2.2. У главі 2:

у підпункті 1.7 пункту 1:

в абзаці першому слова "Реєстру прав власності на нерухоме майно" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

в абзаці другому слова "чи звести господарські, побутові будівлі та споруди" та "чи зведено господарські побутові будівлі та споруди" виключити;

у пункті 2:

у підпункті 2.1 слова "Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

в абзаці першому підпункту 2.4 слова "Державного реєстру іпотек" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

в абзаці другому підпункту 2.7 слова "витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру іпотек" замінити словами "витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

підпункт 2.14 викласти в такій редакції:

"2.14. Підставою для припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмета іпотеки у випадку укладення договору купівлі-продажу є заява іпотекодержателя.";

у пункті 4:

підпункт 4.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі здійснення продажу об'єкта незавершеного будівництва органом приватизації нотаріусу подаються такі документи:

копія наказу Фонду державного майна України про включення об'єкта незавершеного будівництва до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації;

копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта;

копія наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об'єкта;

акт обстеження об'єкта незавершеного будівництва (опис об'єкта);

витяг з інформації про продаж об'єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;

копія затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;

довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.";

у підпункті 4.4 слова "нотаріусові також подається витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно" замінити словами "нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

у підпункті 4.6 слова "Державного реєстру прав власності на нерухоме майно" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

у пункті 5:

підпункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавчими актами України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за згодою сторін.

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.";

підпункт 5.13 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.14 - 5.30 вважати відповідно підпунктами 5.13 - 5.29;

у підпункті 5.26 слова "за повідомленням" замінити словами "за заявою";

в абзаці п'ятому підпункту 5.29 слова "у Державному реєстрі іпотек" замінити словами "у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно";

у пункті 6:

у підпункті 6.1 слово "реєстрацію" замінити словами "право власності";

підпункт 6.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6.3 - 6.5 вважати відповідно підпунктами 6.2 - 6.4;

підпункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Нотаріус посвідчує договір відчуження рухомого майна, у тому числі транспортних засобів, за наявності оціночної вартості такого рухомого майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності за напрямом для цілей оподаткування.";

у підпункті 7.14 пункту 7 слова "Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

у підпункті 8.11 пункту 8 слова "Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

2.3. У главі 4:

у пункті 5:

у підпункті 5.6 слово "час" замінити словом "дата", після слів "основної довіреності" доповнити словами ", та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив";

підпункт 5.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"На примірнику такої довіреності, що залишається у справах нотаріуса, робиться відмітка із зазначенням реквізитів довіреності, виданої у порядку передоручення, до якої прикріплено копію основної довіреності".

2.4. Абзац перший підпункту 3.2 пункту 3 глави 5 після слів "за місцезнаходженням майна" доповнити словами "або за місцем реєстрації однієї із сторін договору".

2.5. Доповнити пункт 5 глави 7 новим підпунктом 5.4 такого змісту:

"5.4. Фотокопія-витяг з багатосторінкового документа засвідчується за правилами засвідчення вірності копій з урахуванням положень, встановлених у підпункті 5.3 пункту 5 цієї глави, із зазначенням відомостей про загальну кількість сторінок, що містить оригінал документа, та переліку сторінок, з яких виготовлена така фотокопія-витяг, у посвідчувальному написі.".

2.6. У главі 10:

у пункті 4:

у підпункті 4.18 слова "нотаріус вимагає, крім правовстановлювального документа, витяг з Реєстру прав власності" замінити словами "нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

у підпункті 4.20 після слів "витягу з Державного земельного кадастру про відсутність обмежень на земельну ділянку" знак "," замінити словом "або";

підпункт 5.12 пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.13 - 5.19 вважати відповідно підпунктами 5.12 - 5.18.

2.7. У главі 11:

назву глави доповнити словами "в разі смерті одного з подружжя";

пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати пунктами 1 - 3 відповідно;

у підпункті 2.3 пункту 2 слова "нотаріус вимагає витяг з Реєстру прав власності" замінити словами "нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

2.8. У главі 15:

пункт 3 доповнити новим підпунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Накладання заборони щодо відчуження майна за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, вчинюється нотаріусом на копії рішення зазначеного компетентного органу.";

у підпункті 4.2 пункту 4 слова "Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" замінити словами "Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно", слова "а заборони щодо відчуження транспортного засобу - в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відповідно до вимог чинного законодавства України" виключити;

підпункт 5.1 пункту 5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо нотаріус, який наклав заборону, позбавлений можливості зняти її (у разі смерті, заміщення нотаріуса, у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, припинення нотаріусом діяльності, передачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких інших причин), заборона може бути знята іншим нотаріусом. При цьому таким нотаріусом направляється за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони.";

у підпункті 6.2 пункту 6 слова "Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" замінити словами та цифрами "Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 703".

2.9. У главі 16:

підпункт 2.3 пункту 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв'язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.";

у пункті 3:

абзац третій підпункту 3.1 після слів "трьох років" доповнити словами ", а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року";

у підпункті 3.6 слова "Державного реєстру іпотек" замінити словами "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

2.10. У главі 21:

доповнити підпункт 1.1 пункту 1 абзацами другим та третім такого змісту:

"Сторони правочину, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум у депозиті нотаріуса з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом, у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором.

У разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає безготівковим шляхом гроші особі, на ім'я якої вони були задепоновані, за її заявою. У разі ненастання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає безготівковим шляхом гроші з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.";

доповнити главу пунктом 12 такого змісту:

"12. Передача грошових сум, зданих у депозит у зв'язку з ліквідацією державної нотаріальної контори або припиненням приватної нотаріальної діяльності

У разі ліквідації державної нотаріальної контори або припинення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, що вчиняв нотаріальні дії по прийняттю грошей та цінних паперів у депозит нотаріуса, за наказом управління юстиції, до сфери управління якого належить державна нотаріальна контора чи яким зареєстрована приватна нотаріальна діяльність приватного нотаріуса, за наявності залишків грошових коштів на поточних рахунках для ведення депозитних операцій та цінних паперів, що внесені в депозит такої державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, ці кошти передаються для продовження ведення депозитних операцій до іншої державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса для зберігання та передання депонентам у межах нотаріального округу та з дотриманням правил, встановлених цим Порядком.".Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу
К. І. Чижмарь