Джерело: www.notarius.co.ua/81 від 07.05.12

Проект від 20.04.2012 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вчинення нотаріальних дій та надання нотаріальних послуг»Проект Закону України
20 квiтня 2012  |  .
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вчинення нотаріальних дій та надання нотаріальних послуг
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
 
1. У статті 241 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 2000 р., № 6 – 7,  ст. 41; 2010 р., № 28, ст. 356) слово "нотаріальним" виключити.
 
2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 – 22, ст.135; 2005 р., № 26, ст. 352;  2007 р., № 10, ст. 87):
1) абзац другий частини третьої статті 65 доповнити словами "якщо другий з подружжя не може бути присутнім при укладенні такого договору";
2) частину другу статті 78 виключити;
3) частину другу статті 99 виключити;
4) друге речення частини другої статті 109 виключити;
5) частину другу статті 189 виключити.
 
3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38 – 39, ст. 288):
 
1) у частині другій статті 26 слова "нотаріально посвідченої" виключити; 
 
2) у частині другій статті 87 слова "нотаріально посвідченими дорученнями" замінити словами "довіреностями (дорученнями), посвідченими нотаріально або посадовими особами організацій, в яких довірителі працюють, навчаються, перебувають на службі, стаціонарному лікуванні, персоніфікованому обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, або за місцем їх проживання".
 
4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356; 2007 р., № 11, ст. 93):
 
1) абзац третій частини четвертої статті 207 після слова "навчання" доповнити словами "персоніфікованого обліку в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування";
 
2) у пункті 3 частини першої статті 208 слово "двадцять" замінити словом "сто";
 
3) частину четверту статті 245 після слів "перебуває на стаціонарному лікуванні" доповнити словами "персоніфікованому обліку в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування";
 
4) у частині п'ятій статті 719 слово "п'ятдесятикратний" замінити словами "двохсоткратний";
 
5) частину другу статті 793 виключити;
 
6) частину другу статті 799 після слів "транспортного засобу" доповнити словами "(крім наземних самохідних транспортних засобів)".
 
5. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 
1992 р., № 24, ст. 350; 2001 р., № 9, ст. 39; 2011 р., № 23, ст.160):
 
1) в абзаці чотирнадцятому частини четвертої статті 7:
слова "нотаріально посвідчені" виключити;
доповнити абзац словами "засвідчені посадовою особою відповідного органу приватизації"; 
 
2) в абзаці шостому частини п'ятої статті 16 слова "нотаріально посвідчені" виключити, доповнити абзац словами "засвідчені посадовою особою відповідного органу приватизації". 
 
6. Частину третю статті 9 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1) виключити.
 
7. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 1998 р., № 35, ст. 241; 2000р., № 32, ст. 257, № 50,      ст. 436; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 2, ст.6, № 11, ст. 140; 2005 р., № 42, ст. 464; 2006 р., № 13, ст. 110, № 35, ст. 295; 2009 р.,  № 13, ст. 161, № 29, ст. 392, № 36 – 37, ст. 511, № 38, ст. 535; 2010 р., № 38, ст. 509; 2011 р., № 5, ст. 29, № 19 – 20, ст. 142, № 44, ст. 460; із змінами, внесеними Законом України  від 12 січня 2012 року № 4314-VІ):
1) статті 19 та 31 викласти відповідно в такій редакції: 
"Стаття 19. Оплата вчинюваних державними нотаріусами 
                    нотаріальних дій 
 
За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито в розмірах, установлених законом. 
За надання державними нотаріусами послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями, справляється нотаріальний збір.
Ставки нотаріального збору за надання нотаріусами послуг, пов'язаних із вчиненням нотаріальних дій (далі – ставки нотаріального збору), обчислюються у відсотковому відношенні до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час надання таких послуг.
Перелік послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями, визначається цим Законом. 
Розміри ставок та порядок сплати нотаріального збору, а також пільги щодо його сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Кошти, що надходять від сплати нотаріального збору, спрямовуються до Державного бюджету України. 
За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, справляється окрема плата. Перелік таких послуг та розміри плати за їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.
Додатковими послугами правового та технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, є послуги, що не входять до компетенції нотаріуса і можуть бути надані особі іншими фахівцями, у тому числі в галузі права"; 
 
"Стаття 31. Оплата вчинюваних приватними нотаріусами 
                    нотаріальних дій 
Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою у межах мінімального та максимального розмірів, установлених частиною другою цієї статті. 
Мінімальний розмір плати за вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом складається з суми, не меншої від ставки державного мита, яке справляється державним нотаріусом за вчинення аналогічної нотаріальної дії, та розміру нотаріального збору за надання пов'язаних із такою нотаріальною дією послуг, визначеного відповідно до частини п'ятої статті 19 цього Закону. Максимальний розмір плати за вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом складається з мінімального розміру плати, збільшеного на розмір нотаріального збору. 
Оплата визначених відповідно до частини восьмої статті 19 цього Закону додаткових послуг правового та технічного характеру, що надаються приватними нотаріусами і не пов'язані із вчинюваною нотаріальною дією, провадиться за домовленістю сторін.";
 
2) доповнити Закон статтею 341 такого змісту:
"Стаття 341. Нотаріальні послуги, які надаються нотаріусами при 
                     вчиненні нотаріальних дій
 
Нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій надають такі послуги: 
1) при посвідченні:
а) договору – консультація, правовий аналіз поданих для вчинення договору документів, отримання інформації щодо обтяжень на предмет договору та реєстрації правочину у визначених законодавством реєстрах, складення і виготовлення в разі потреби заяв (які не потребують засвідчення справжності підпису на них, але є необхідними при вчиненні правочину), складення проекту, виготовлення договору;
б) довіреності – консультація, складення проекту та виготовлення довіреності, реєстрація такого правочину у визначених законодавством реєстрах;
в) заповіту – консультація, правовий аналіз документів щодо майна, яке зазначається у заповіті (у разі потреби), складення проекту, виготовлення заповіту, реєстрація такого правочину у визначених законодавством реєстрах;
2) при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна – консультація, складення опису, інші, пов'язані з цим дії (крім послуг щодо здійснення нотаріальної дії поза межами робочого місця нотаріуса);
3) при оформленні спадщини:
а) при поданні заяви про прийняття спадщини або про відмову від отримання спадщини чи про видачу спадщини – консультація, правовий аналіз документів щодо факту смерті спадкодавця, його родинних стосунків зі спадкоємцями, часу і місця відкриття спадщини, заповіту (у разі його наявності), отримання інформації щодо відкриття спадкової справи та/або її реєстрації у визначених законодавством реєстрах;
б) при видачі свідоцтва про право на спадщину – консультація, правовий аналіз документів стосовно спадкового майна, виготовлення відповідного свідоцтва, робота з отримання інформації щодо обтяжень на предмет спадкового майна та реєстрації свідоцтва у визначених законодавством реєстрах, а також складення і виготовлення в разі потреби інших заяв (крім тих, що потребують нотаріального засвідчення); 
4) при видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя – консультація, правовий аналіз документів щодо спадкового майна, яке є спільним майном подружжя, виготовлення відповідного свідоцтва;
5) при видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) – консультація, правовий аналіз документів щодо придбаного майна, виготовлення відповідного свідоцтва;
6) при видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, – консультація, правовий аналіз документів щодо придбаного майна, виготовлення відповідного свідоцтва;
7) при проведенні опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме, надаються послуги, передбачені пунктом 2 цієї частини; 
8) при видачі дубліката нотаріального документа, що зберігається у справах нотаріуса, – пошук документа в архіві державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса), виготовлення дубліката, реєстрація дубліката у визначених законодавством реєстрах;
9) при накладенні та знятті заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, – реєстрація такої заборони або її зняття у визначених законодавством реєстрах;
10) при засвідченні вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього – консультація, перевірка оригіналу документа на відсутність виправлень, підчисток, закреслень, на наявність чіткого зображення тексту документа, підписів і печаток на ньому, перевірка копії документа на відповідність його оригіналу;
11) при засвідченні справжності підпису на документах:
а) на заявах (у тому числі на заяві про скасування заповіту, на заяві про прийняття спадщини чи відмову від неї або видачу спадщини, у разі коли спадкова справа відкрита в іншій державній нотаріальній конторі або у іншого приватного нотаріуса) – консультація, складення проекту заяви та її виготовлення, реєстрація заяви про скасування заповіту у визначених законодавством реєстрах;
б) на установчих документах, банківських картках, зроблених перекладачами перекладах документів з однієї мови на іншу, інших документах (крім заяв) – консультація;
12) при засвідченні вірності перекладу документа з однієї мови на  іншу – консультація, правовий аналіз документів, поданих для перекладу, здійснення перекладу, виготовлення тексту перекладу;
13) при посвідченні факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту, – консультація, виготовлення відповідного свідоцтва;
14) при посвідченні факту, що фізична особа є живою, надаються послуги, аналогічні тим, що передбачені пунктом 11 цієї частини;
15) при посвідченні факту перебування фізичної особи у певному місці, надаються послуги, аналогічні тим, що передбачені пунктом 11 цієї частини;
16) при посвідченні часу пред'явлення документів – консультація;
17) при передачі заяв фізичних чи юридичних осіб іншим фізичним чи юридичним особам – консультація, складення проекту заяви та її виготовлення, передача заяви шляхом направлення поштою (з урахуванням вартості рекомендованого листа зі зворотним повідомленням) або особисто адресатам під розписку, виготовлення відповідного свідоцтва (на вимогу особи); 
18) при прийнятті у депозит грошових сум та цінних паперів – консультація;
19) при вчиненні виконавчого напису – консультація, виготовлення виконавчого напису;
20) при вчиненні протесту векселя – консультація, правовий аналіз векселя на відповідність вимогам закону, виготовлення відповідного акта протесту;
21) при вчиненні морського протесту – консультація, правовий аналіз заяви про морський протест на відповідність її змісту вимогам закону та інших документів, поданих для вчинення морського протесту, виготовлення акта морського протесту;
22) при прийнятті на зберігання документів – консультація, правовий аналіз документів, поданих для прийняття їх на зберігання, виготовлення опису цих документів, упаковка цих документів (у разі потреби).
До послуг, пов'язаних із вчиненням нотаріальних дій, також належать надання запитів про видачу документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, а також вчинення нотаріальних дій поза межами державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса. За надання цих послуг встановлюються окремі ставки нотаріального збору.
Консультаціями, які входять до переліку послуг, визначених частиною першою цієї статті, є роз'яснення законодавства щодо вчинюваної нотаріальної дії;
 
4) у частині першій статті 87 слово "боржника" замінити словами "юридичної особи – боржника";
 
5) у частині першій статті 88 слово "боржника" замінити словами "юридичної особи – боржника";
 
6) у частині першій статті 89:
абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:
"прізвище, ім'я, по батькові або найменування, місце реєстрації (місце проживання) або адреса стягувача;
найменування, адреса, номери рахунків в установах банків юридичної особи – боржника";
в абзаці сьомому слово "боржника" замінити словами "юридичної особи – боржника".
 
8. Друге речення абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про торгово-промислові палати" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52) викласти в такій редакції: "До заяви додаються копії статуту торгово-промислової палати і протоколу установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів засновників, що прийняли статут, засвідчені особою, яка здійснює державну реєстрацію, або нотаріусом".
 
9. У першому реченні частини двадцять шостої статті 24 Закону України "Про  наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 – 3, ст. 20;  2006 р., № 47, ст. 463; 2011 р., № 22, ст. 148) слова "посвідченої нотаріально" виключити.
 
10. Абзац другий частини другої статті 24 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405) викласти в такій редакції:
"копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін, засвідчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері  вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, або нотаріусом".
 
11. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2010р., № 38, ст. 503; 2012 р., № 5, ст. 35, № 7, ст. 53):
 
1) пункт 5 частини п'ятої статті 29 викласти в такій редакції:
"5) копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця, засвідченої посадовою особою УДЦР або нотаріусом";
 
2) пункт 2 частини четвертої статті 32 викласти в такій редакції:
"2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або нотаріусом";
 
3) в абзаці першому частини другої статті 34 слова "відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни" замінити словами "відповідними документами, які підтверджують зазначені зміни, або їх копіями, засвідченими посадовою особою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або нотаріусом";
 
4) пункт 8 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
"8) копія свідоцтва про смерть фізичної особи – суб'єкта господарювання, засвідчена посадовою особою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або нотаріусом";
5) пункт 3 частини третьої статті 45 викласти в такій редакції:
"3) копії свідоцтва про смерть фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України, засвідченої посадовою особою УДЦР або нотаріусом";
 
6) у частині другій статті 46 слова "відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни" замінити словами "відповідними документами, які підтверджують зазначені зміни, або їх копіями, засвідченими посадовою особою УДЦР або нотаріусом".
 
12. Абзац п'ятий частини першої статті 21 Закону України "Про   ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2002 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 9,      ст. 76) викласти в такій редакції:
"копія свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця, засвідчена посадовою особою відповідного органу ліцензування або нотаріусом".
 
13. В абзаці третьому частини першої статті 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137) слова "нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та" замінити словами "копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчену посадовою особою підприємства (організації), яка забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, або нотаріусом, та".
 
14. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101):
 
1) абзац шостий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
"Статут кредитної спілки підписується головою спостережної ради кредитної спілки, справжність підпису якого має бути засвідчена нотаріусом";
 
2) абзац десятий частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції:
"Копії передавального акта або розподільчого балансу, засвідчені органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки, передаються до Уповноваженого органу".
 
15. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258):
 
 1) у першому реченні частини четвертої статті 38 слова "підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом)" замінити словами "підпис уповноваженого працівника юридичної особи, завірений печаткою юридичної особи, або підпис громадянина, справжність якого засвідчена нотаріусом";
 
 2) у частині другій статті 40 слова "підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи або нотаріусом" замінити словами "підпис уповноваженого працівника юридичної особи, завірений печаткою юридичної особи, або підпис громадянина, справжність якого засвідчена нотаріусом".
 
16. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,   № 31 – 32, ст. 263;  2005 р., № 16, ст. 259; 2006 р., № 37, ст. 310; 2009 р.,        № 19, ст. 263; 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 10, ст. 67, № 23, ст. 160, № 38, ст. 385, № 43, ст.ст. 445, 446, № 46, ст. 512):
 
1) в абзацах другому – четвертому частини другої статті 19 слова "або нотаріально засвідчену копію" замінити словами "(ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)";
 
2) у частині шостій статті 24 слова "нотаріально посвідчена" виключити;
 
3) абзац другий частини восьмої статті 29 викласти в такій редакції:
"Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору пред'являється паспорт та додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження такого представника";
 
4) у другому реченні абзацу третього частини другої статті 36 слова "Нотаріальне посвідчення" замінити словами "Нотаріальне засвідчення";
 
5) у другому реченні абзацу першого та другому реченні абзацу другого частини четвертої статті 37 слова "Нотаріальне посвідчення" замінити словами "Нотаріальне засвідчення";
 
6) у частині першій статті 42:
в абзаці п'ятому слова "нотаріально посвідчену" замінити словами "нотаріально засвідчену";
в абзаці шостому слова "нотаріально посвідчена" замінити словами "нотаріально засвідчена";
 
7) у частині першій статті 48:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. У разі смерті фізичної особи – підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто свідоцтво про смерть фізичної особи (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) чи довідку органу державної реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи або надіслати рекомендованим листом нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи чи довідку органу державної реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи"; 
в абзаці другому слова "нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи" замінити словами "свідоцтво про смерть фізичної особи (нотаріально засвідчену копію такого свідоцтва)".
 
17. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст.313; 2011 р., № 19 – 20, ст.142):
 
1) у першому реченні частини другої статті 6 слова "нотаріально посвідченою" замінити словами "нотаріально засвідченою";
 
2) у частині шостій статті 47 слова "нотаріально посвідчені" замінити словами "нотаріально засвідчені".
 
18. У частині третій статті 2 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314) слово "Документом" замінити словами "Підставою для одержання документа".
 
19. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 – 51, ст. 376; 2006 р., № 40, ст. 346, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VI):
у частині першій статті 44 слова "посвідченої нотаріально" виключити;
у першому абзаці частини другої статті 50 слова "виконавчих написів нотаріусів" виключити.
 
20. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 22, ст.188; 2010 р., № 34, ст. 482; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
1) у пункті 2 частини другої статті 45 слова "нотаріально або" виключити та доповнити пункт словами "чи посадовою особою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або нотаріусом";
 
2) у частині другій статті 50 слова "відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни" замінити словами "відповідними документами, які підтверджують зазначені зміни, або їх копіями, засвідченими посадовою особою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, чи нотаріусом";
 
3) пункт 8 частини першої статті 55 викласти в такій редакції:
"8) копія свідоцтва про смерть фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена посадовою особою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або нотаріусом".
 
21. У першому реченні абзацу другого частини другої статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 – 51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст.344) слова "або нотаріально" виключити.
 
22. Абзац четвертий частини другої статті 4 Закону України "Про  оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755; 2011 р., № 41, ст. 413) викласти в такій редакції:
"копію установчих документів, засвідчену посадовою особою  центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики або нотаріусом".
 
23. У частині шостій статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слова "здійсненні нотаріальних дій" замінити словами "вчиненні нотаріальних дій".
 
24. В абзаці другому частини другої статті 11 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" від 8 липня 2011 року № 3687-VI слова "нотаріально посвідчені копії" замінити словами "оригінал (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)".
 
25. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів " (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2002 р., № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91):
 
друге речення частини п'ятої статті 3 доповнити словами "або посадовою особою органу ліцензування";
 
у статті 15:
друге речення частини двадцять четвертої доповнити словами "або посадовою особою органу ліцензування";
у частині тридцять п'ятій  слова "нотаріально засвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику" замінити словами "копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування";
 
3) частину п'ятнадцяту статті 18 доповнити словами "або посадовою особою органу ліцензування".
 
ІІ. Прикінцеві положення
 
1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
 
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після опублікування цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Президент України                                             В.Ф.Янукович 
 
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=03A4EC3863AAC085F55603B013CF8F79?art_id=140204&cat_id=102036