Джерело: www.notarius.co.ua/49 від 04.04.12

Фінмоніторинг-досвід колег 2!                                                                                               

УКРАЇНА

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                                                                                                                            

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

65028, м.Одеса, вул. Б.Хмельницького, 34, тел. 722-92-60, факс 722-51-04

 

29.02.201207-3055

на №______________

Державним та приватним

нотаріусам Одеської області

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

щодо оформлення справи «02-48» «Документи (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом.

Відомості про фінансові операції».

 

З метою організації належного виконання окремих положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» доводимо до вашого відома та використання в роботі рекомендації щодо порядку оформлення та упорядкування справи «02-48», розроблені Методичною радою нотаріату спільно з Головним управлінням юстиції в Одеській області.

З метою визначення заходів, які необхідно вживати під час здійснення ідентифікації учасника фінансової операції нотаріусом здійснюється класифікація ризику клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків та розміру суми фінансової операції, визначених Держфінмоніторингом (див. Схему № 1).

  Рівень ризику може бути визначений як: «низький», «середній», «високий».

«Низький» рівень ризику може бути присвоєний учаснику фінансової операції, якщо він не підпадає під жоден із зазначених критеріїв ризику згідно із Законом України «Про запобігання та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму», «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010 (далі – Критерії ризику), «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010 (далі – Положення).

У разі якщо учасник фінансової операції підпадає хоча б під один із цих критеріїв ризику, рівень ризику такого учасника фінансової операції визначається як «середній».

«Високий» рівень ризику має учасник фінансової операції, який включений до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що формується Держфінмоніторингом, та учасники фінансової операції, стосовно яких у нотаріуса виникають підозри, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму (пункт 8 Критеріїв ризику).

У разі встановлення учаснику фінансової операції середнього рівня ризику та виявлення тенденції щодо його зростання (включаючи досягнення високого рівня ризику), у учасника фінансової операції виникає підвищений ризик проведення операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Наприклад, якщо під час здійснення ідентифікації учасника фінансової операції буде встановлено відношення його до публічних діячів, або пов'язаних осіб, або до благодійної, або неприбуткової організації, нотаріус на підставі пункту 4.9 Положення повинен:

-  вжити заходів для з'ясування джерел походження коштів клієнта;

- провести моніторинг операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів підвищеного ризику (пункт 4.7 Положення).

У зв'язку із цим, Методичною радою нотаріату при Головному управлінні юстиції в Одеській області розроблений примірник заяви, яку суб'єкт первинного фінансового моніторингу (нотаріус) має право витребовувати від учасників фінансової операції фізичних/юридичних осіб про їх фінансовий стан тощо                 (див. додаток № 1 до Схеми № 1).  

Відповідно до пункту 4.7. Положення заходи, що застосовуються до клієнтів з підвищеним ризиком, можуть включати, зокрема:

- детальну перевірку наданих клієнтом ідентифікаційних даних;

- запровадження вимог щодо подання клієнтом більш широкого переліку документів для встановлення ділових відносин, зокрема щодо фінансового стану;

- встановлення складу засновників та дійсних власників юридичної особи;

- перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності клієнта;

- встановлення пов'язаних осіб;

- встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) коштів, що використовуються у фінансовій операції (див. Схему № 2).

Цей перелік необхідних заходів для додаткового вивчення клієнтів, які характеризуються підвищеним ступенем ризику, може бути доповнений суб’єктом (нотаріусом) самостійно з урахуванням специфіки його діяльності. 

У разі посвідчення правочину нотаріус після вивчення документів, наданих для ідентифікації, має присвоїти кожному з учасників фінансової операції відповідний критерій ризику (згідно з їх класифікацією), який зазначається (на підставі пункту 4.11. Положення) в Акті (анкеті) (див. Форми № 1, 2, 3, 4) або в Інформаційній довідці (див. додаток № 2).

Якщо всім учасникам фінансової операції присвоєний «низький» рівень ризику, то у справі «02-48» зберігаються тільки документи щодо їх ідентифікації, заява(и) від них та відповідна Інформаційна довідка або Акт (анкета), в якій зазначається присвоєний критерій ризику (Схеми №№ 1, 2).

У разі присвоєння хоча б одному з учасників фінансової операції «середнього» рівня ризику, то необхідно заповнити Форму № 2-ФМ, яка має назву «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу». У разі відсутності підозри та прийняття нотаріусом рішення про неподання Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу і зареєстрована у реєстрі, нотаріус має право зазначити про це у висновках Акта (анкети), у якій відобразити обставини, на підставі яких Форма № 2-ФМ не була направлена до Держфінмоніторингу.          

У разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму, чи присвоєння хоча б одному з учасників фінансової операції «високого» рівня ризику Форма № 2-ФМ направляється до Держфінмоніторингу.

Обов’язково Форма № 2-ФМ направляється до Держфінмоніторингу, якщо у фінансовій операції приймає участь клієнт, включений до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що формується Держфінмоніторингом, або клієнт, стосовно якого у суб'єкта виникають підозри, що він пов'язаний, стосується або призначений для фінансування тероризму.

Крім того, Методичною радою нотаріату при Головному управлінні юстиції в Одеській області пропонуються для використання в роботі варіанти висновків, які зазначаються в Акті (Анкеті) або Інформаційній довідці (див. Додаток № 3), залежно від присвоєного рівня класифікації ризику.

         Додатково рекомендовано зберігати документи щодо ідентифікації осіб за посвідченими протягом 2010 року договорами купівлі-продажу у справі «01-11» «Документи з грифом «Для службового користування», оскільки у 2010 році ведення справи «02-48» передбачено не було.

Документи по здійсненим протягом 2011-2012 років фінансовим операціям відповідно до Схеми № 1 та Схеми № 2 повинні зберігатися у наряді «02-48» «Документи (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом. Відомості про фінансові операції».

Також, відповідно до пункту 10 Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010               № 746, суб'єкт первинного фінансового моніторингу веде реєстр запитів до державних органів (встановленого Міністерством юстиції України зразка).

Відповідно до рекомендацій Міністерства юстиції України від 27.01.2012       № 13.1-32/46, починаючи з 2012 року нотаріусом має бути заведений реєстр запитів до державних органів, який необхідно зберігати в справі за індексом «01-10» та заголовком «Документи з грифом «Для службового користування».

Отже, у вказаній справі повинен міститись сам реєстр та відповідна інформація (запити та відповіді на них).

Відповідно до типової номенклатури справа за індексом «01-10» має строк зберігання «ЕК».

Враховуючи те, що строк зберігання документів в справі за індексом 02-48 «Документи (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом. Відомості про фінансові операції» - 5 років, строк зберігання реєстру запитів до державних органів також - 5 років після його завершення, та вказаний реєстр не може бути перехідним.

 

Додаток: на 15-ти арк.

 

Начальник управління                             (підпис)                                    К.В. Продіус

 

Бондаренко, 705-18-15 

 

 

 

Додаток № 1 до Схеми № 1

 

Приватному нотаріусу ________________

міського нотаріального округу Одеської області

_________________________.

 

громадян (ка) України _______________, _______________ року народження,

зареєстрований (на) за адресою: ________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _____________________, та

______________________, __________________ року народження,

зареєстрованої за адресою: ___________________________,

 реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ______________.

 

 

ЗАЯВА

 

Я, гр. ___________________, - продавець КВАРТИРИ під № _____ (________) в будинку під № ___ (________) по вулиці _________ в ________ Одеської області, стверджую, що я не є  публічним діячем або пов'язаною з ним особою, всі надані мною ідентифікаційні дані є правдивими, всю представлену мною інформацію про мене, предмет фінансової операції та про саму фінансову операцію можливо перевірити, зазначена фінансова операція (купівля-продаж зазначеного нерухомого майна) здійснюється не нижче ринкової ціни.

_________  дві тисячі дванадцятого року.

 

 

            Підпис _______________________________________________________________________

 

      Я, гр. __________, - набувач (покупець) КВАРТИРИ під № _____ (________) в будинку під № ___ (________) по вулиці _________ в ________ Одеської області, стверджую, що я не є публічним діячем або пов'язаною з ним особою, всі надані мною ідентифікаційні дані є правдивими, всю представлену мною інформацію про мене, предмет фінансової операції та про саму фінансову операцію можливо перевірити, зазначена фінансова операція (купівля-продаж зазначеного нерухомого майна) здійснюється не нижче ринкової ціни; мій фінансовий стан відповідає зазначеній фінансовій операції; гроші, за рахунок яких придбається зазначене нерухоме майно, не одержані мною злочинним шляхом та не направленні на  фінансування тероризму.

_________  дві тисячі дванадцятого року.

 

 

            Підпис _______________________________________________________________________

 

Місто Іллічівськ, Одеська область, Україна, ________ дві тисячі дванадцятого року. Справжність підписів заявників та їх дієздатність перевірено. Особу їх встановлено по паспортам (данні паспортів).           

                                                           Приватний нотаріус.

 

 

 

 

 

               Додаток № 1 до Схеми № 1 

Частина заяви – якщо учасником фінансової

операції є юридична особа

 

Я, гр. ______________, - уповноважений представник (або директор) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________» (далі «Товариство»)продавця /покупця НЕЖИТЛОВОГО ВБУДОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ МАГАЗИНУ, що знаходиться за адресою: _____________, діюча на підставі ____________, стверджую, що Товариство та засновники (учасники) Товариства (власники істотної участі в Товаристві та контролери Товариства):

не є неприбутковими або благодійними організаціями;

не є суб'єктами господарювання,  що проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

не мають структуру, яка ускладнює процес ідентифікації справжнього власника чи вигодоодержувача;

не є акціонерним товариством,  яке  здійснило  випуск  акцій  на пред'явника;

не є іноземним  підприємством,  контроль  та  керівництво   яким здійснюється за довіреністю;

знаходяться  за місцем державної реєстрації зазначеної в установчих документах Товариства та/або засновників (учасників) Товариства (власників істотної участі в Товаристві та контролерів Товариства);

надають передбачену законодавством звітність у передбачені законодавством строки та порядку;

вартість чистих активів не є меншою від статутного капіталу Товариства або засновників (учасників) Товариства (власники істотної участі в Товаристві та контролери Товариства) відповідно;

всю представлену про Товариство та засновників (учасників) Товариства (власників істотної участі в Товаристві та контролерів Товариства) інформацію, предмет фінансової операції та про саму фінансову операцію можливо перевірити,

зазначена фінансова операція (купівля-продаж зазначеного нерухомого майна) здійснюється не нижче ринкової ціни;

зазначена фінансова операція (купівля-продаж зазначеного нерухомого майна) відповідає специфіці діяльності Товариства;

за географічним розташуванням країни реєстрації Товариства та засновників (учасників) Товариства (власників істотної участі в Товаристві та контролери Товариства): виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму; не віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; не підтримують міжнародну терористичну діяльність;

зазначена фінансова операція відповідає характеру та змісту діяльності Товариства;

фінансовий стан Товариства відповідає зазначеній фінансовій операції; гроші, за рахунок яких придбається зазначене Нерухоме майно не одержані Товариством злочинним шляхом,  та не направленні на  фінансуванню тероризму (якщо Товариство покупець).

_________  дві тисячі дванадцятого року.

 

            Підпис _______________________________________________________________________

М.П.

Місто Іллічівськ, Одеська область, Україна, ________ дві тисячі дванадцятого року. Справжність підписів заявників та їх дієздатність перевірено. Особу їх встановлено по паспортам (дані паспортів). Повноваження представника перевірено на підставі довіреності __________.

                                                           Приватний нотаріус.

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

Учасники фінансової операції – фізичні особи

або фізичні особи-підприємці – громадяни України

 

АКТ (АНКЕТА)

за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна), сума якої дорівнює чи перевищує 400 000,00 гривень

 

        Цей Акт складений відповідно до вимог Закону  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму» (№ 2258-VI від 18.05.2010), «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010, зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155.

Учасники  фінансової операції:

 

Продавець

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Покупець

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Реквізити фінансової операції:

Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом _______________ 00.00.2012 року за реєстровим № 000

Розмір фінансової операції:

 

Критерії ризику:

Продавець/Покупець

є публічним діячем або пов’язаною з ним особою

НІ / НІ

є фізичною особою, вік якої може свідчити про неможливість активної підприємницької діяльності

 

НІ / НІ

є клієнтом, щодо якого існують сумніви у достовірності
поданих ним документів або раніше наданих ідентифікаційних даних

 

НІ / НІ

надає неправдиві ідентифікаційні дані

НІ / НІ

не надає суб'єкту відомостей,  передбачених законодавством

НІ / НІ

клієнт включений до переліку осіб,  пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,  що формується Держфінмоніторингом, та клієнт, стосовно  якого  у  суб'єкта виникають підозри,  що він пов'язаний,  стосується або  призначений для фінансування тероризму

 

 

НІ / НІ

наполягання особи провести операцію за правилами,  відмінними від   встановлених   законодавством   щодо  таких  операцій  за  змістом  або  за  строками  її проведення

 

НІ / НІ

представлення особою інформації, яку неможливо перевірити

НІ / НІ

відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта

НІ / НІ

спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном,  на яке накладено арешт

НІ / НІ

здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни

НІ / НІ

виявлення фактів неодноразового проведення фінансової операції, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації

 

НІ / НІ

невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта

НІ / НІ

заплутаний або невизначений характер фінансової операції чи сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети

 

НІ

Класифікація ризику клієнта з урахуванням критеріїв ризиків

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

 

НИЗЬКИЙ

НИЗЬКИЙ

ВИСНОВОК щодо необхідності фінансового моніторингу зазначеної фінансової операції

Враховуючи відсутність ознак жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, та рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція НЕ ПІДЛЯГАЄ фінансовому моніторингу. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, не складався.

 

Додаток:

 

Копії документів на ______ арк.

 

       

 

 

 

Приватний нотаріус ___________

міського нотаріального округу

Одеської області                                                                 __________________

 

 

«____»  __________ 201___ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Учасники фінансової операції – фізичні особи

або фізичні особи-підприємці – іноземці або нерезиденти

 

АКТ (АНКЕТА)

за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна), сума якої дорівнює чи перевищує 400 000,00 гривень

 

        Цей Акт складений відповідно до вимог Закону  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму» (№ 2258-VI від 18.05.2010), «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010, зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155.

Учасники  фінансової операції:

 

Продавець

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Місце проживання або місце тимчасового перебування на території України

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Покупець

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Місце проживання або місце тимчасового перебування на території України

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Реквізити фінансової операції:

Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом _______________ 00.00.2012 року за реєстровим № 000

Розмір фінансової операції:

 

Критерії ризику:

Продавець/Покупець

є публічним діячем або пов’язаною з ним особою

НІ / НІ

є фізичною особою, вік якої може свідчити про неможливість активної підприємницької діяльності

 

НІ / НІ

є клієнтом, щодо якого існують сумніви у достовірності
поданих ним документів або раніше наданих ідентифікаційних даних

 

НІ / НІ

надає неправдиві ідентифікаційні дані

НІ / НІ

не надає суб'єкту відомостей,  передбачених законодавством

НІ / НІ

клієнт,  який включений до переліку осіб,  пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,  що формується Держфінмоніторингом, та клієнт, стосовно  якого у  суб'єкта виникають підозри,  що він пов'язаний,  стосується або  призначений для фінансування тероризму

 

 

НІ / НІ

наполягання особи провести операцію за правилами,  відмінними від   встановлених   законодавством   щодо  таких  операцій  за  змістом  або  за  строками  її проведення

 

НІ / НІ

представлення особою інформації, яку неможливо перевірити

НІ / НІ

відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта

НІ / НІ

спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном,  на яке накладено арешт

НІ / НІ

здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни

НІ / НІ

виявлення фактів неодноразового проведення фінансової операції, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації

 

НІ / НІ

За географічним розташуванням країни реєстрації клієнта:

-         не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

-         віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон *

-         підтримує міжнародну терористичну діяльність

 

 

НІ / НІ

 

 

НІ / НІ

НІ / НІ

невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта

НІ / НІ

заплутаний або невизначений характер фінансової операції чи сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети

 

НІ

Класифікація ризику клієнта з урахуванням критеріїв ризиків

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

 

НИЗЬКИЙ

НИЗЬКИЙ

ВИСНОВОК щодо необхідності фінансового моніторингу зазначеної фінансової операції

Враховуючи відсутність ознак жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, та рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція НЕ ПІДЛЯГАЄ фінансовому моніторингу. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, не складався.

 

Додаток:

 

Копії документів на ______ арк.

 

       

 

 

Приватний нотаріус ________

міського нотаріального округу

Одеської області                                                                 ________________

 

 

«____»  __________ 201___ рік

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 3

Учасники фінансової операції – фізичні особи

та  фізична особа-представник за довіреністю (в т.ч. батьки та опікуни (піклувальники))

 

АКТ (АНКЕТА)

за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна), сума якої дорівнює чи перевищує 400 000,00 гривень

 

        Цей Акт складений відповідно до вимог Закону  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму» (№ 2258-VI від 18.05.2010), «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010, зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155.

Учасники  фінансової операції:

 

Продавець

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Представник Продавця

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Реквізити документу, на підставі якого діє представник

 

Покупець

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Дата народження

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 

Реквізити документу, що посвідчує особу

 

Місце реєстрації та проживання

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію ФОП

 

Реквізити банківського рахунку

 

Реквізити фінансової операції:

Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом _______________ 00.00.2012 року за реєстровим № 000

Розмір фінансової операції:

 

Критерії ризику:

Продавець/Покупець/

Представник Продавця

є публічним діячем або пов’язаною з ним особою

НІ / НІ / НІ

є фізичною особою, вік якої може свідчити про неможливість активної підприємницької діяльності

 

НІ / НІ / НІ

є клієнтом, щодо якого існують сумніви у достовірності
поданих ним документів або раніше наданих ідентифікаційних даних

 

НІ / НІ / НІ

надає неправдиві ідентифікаційні дані

НІ / НІ / НІ

не надає суб'єкту відомостей,  передбачених законодавством

НІ / НІ / НІ

клієнт включений до переліку осіб,  пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,  що формується Держфінмоніторингом, та клієнт, стосовно  якого  у  суб'єкта виникають підозри,  що він пов'язаний,  стосується або  призначений для фінансування тероризму

 

 

НІ / НІ / НІ

наполягання особи провести операцію за правилами,  відмінними від   встановлених   законодавством   щодо  таких  операцій  за  змістом  або  за  строками  її проведення

 

НІ / НІ / НІ

представлення особою інформації, яку неможливо перевірити

НІ / НІ / НІ

відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта

НІ / НІ / НІ

спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном,  на яке накладено арешт

НІ / НІ / НІ

здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни

НІ / НІ / НІ

виявлення фактів неодноразового проведення фінансової операції, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації

 

НІ / НІ / НІ

невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта

НІ / НІ / НІ

заплутаний або невизначений характер фінансової операції чи сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети

 

НІ

Класифікація ризику клієнта з урахуванням критеріїв ризиків

ПРОДАВЕЦЬ

ПРЕДСТАВНИК ПРОДАВЦЯ

ПОКУПЕЦЬ

 

НИЗЬКИЙ

НИЗЬКИЙ

НИЗЬКИЙ

ВИСНОВОК щодо необхідності фінансового моніторингу зазначеної фінансової операції

Враховуючи відсутність ознак жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, та рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція НЕ ПІДЛЯГАЄ фінансовому моніторингу. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, не складався.

 

Додаток:

 

Копії документів на ______ арк.

 

       

 

Приватний нотаріус ___________

міського нотаріального округу

Одеської області                                                                 __________________

«____»  __________ 201___ рік

 

 

 

 

 

 

Форма № 4

Учасники фінансової операції – юридичні особи 

 

АКТ (АНКЕТА)

за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна), сума якої дорівнює чи перевищує 400 000,00 гривень

 

        Цей Акт складений відповідно до вимог Закону  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму» (№ 2258-VI від 18.05.2010), «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010, зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 а № 860/18155.

Учасники  фінансової операції:

Продавець

 

Повне найменування

 

Місцезнаходження та місце реєстрації (якщо вони різні)

 

Код ЄДРПОУ

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки)

 

 

Реквізити установчих документів юридичної особи

 

Реквізити банківського рахунку

 

Склад органів управління та відомості про органи управління **

 

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі ** *

 

Відомості про контролерів юридичної особи ***

 

Відомості про особу, уповноважену на вчинення фінансової операції ****

 

Покупець

 

Повне найменування

 

Місцезнаходження та місце реєстрації (якщо вони різні)

 

Код ЄДРПОУ

 

Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки)

 

Реквізити установчих документів юридичної особи

 

Реквізити банківського рахунку

 

Склад органів управління та відомості про органи управління **

 

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі *** 

 

Відомості про контролерів юридичної особи ***

 

Відомості про особу, уповноважену на вчинення фінансової операції ****

 

Реквізити фінансової операції:

Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом _______________ 00.00.2012 року за реєстровим № 000

Розмір фінансової операції:

 

Критерії ризику:

 Продавець/

Покупець

є публічним діячем або пов’язаною з ним особою

НІ / НІ

є фізичною особою, вік якої може свідчити про неможливість активної підприємницької діяльності

 

НІ / НІ

є клієнтом, щодо якого існують сумніви у достовірності
поданих ним документів або раніше наданих ідентифікаційних даних

 

НІ / НІ

надає неправдиві ідентифікаційні дані

НІ / НІ

не надає суб'єкту відомостей,  передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта

 

НІ / НІ

 є неприбутковою або благодійною організацією (крім благодійних організацій,  що   діють   під   егідою   міжнародних організацій);

 

НІ / НІ

є суб'єктом господарювання,  що проводить лотереї та  азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино

 

НІ / НІ

має структуру, яка ускладнює процес ідентифікації справжнього власника чи вигодоодержувача

НІ / НІ

є акціонерним товариством,  яке  здійснило  випуск  акцій  на пред'явника

НІ / НІ

є іноземним  підприємством,  контроль  та  керівництво   яким здійснюється за довіреністю

НІ / НІ

є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно не знаходиться  за місцем державної реєстрації,  не надає передбачену законодавством звітність та вартість його чистих активів є  меншою від статутного капіталу

НЕ ВІДОМО /

НЕ ВІДОМО

клієнт,  який включений до переліку осіб,  пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,  що формується Держфінмоніторингом, та клієнт, стосовно  якого  у  суб'єкта виникають підозри,  що він пов'язаний,  стосується або  призначений для фінансування тероризму

 

 

НІ / НІ

наполягання особи провести операцію за правилами,  відмінними від   встановлених   законодавством   та  внутрішніми  документами суб'єкта щодо  таких  операцій  за  змістом  або  за  строками  її проведення

 

НІ / НІ

представлення особою інформації, яку неможливо перевірити

НІ / НІ

відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта

НІ / НІ

спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном,  на яке накладено арешт

НІ / НІ

здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни

НІ / НІ

виявлення фактів неодноразового проведення фінансової операції, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації

 

НІ / НІ

За географічним розташуванням країни реєстрації клієнта:

-          не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

-          віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон*

-          підтримує міжнародну терористичну діяльність

 

 

НІ / НІ

 

НІ / НІ

НІ / НІ

невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта

НІ / НІ

заплутаний або невизначений характер фінансової операції чи сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети

 

НІ

Класифікація ризику клієнта з урахуванням критеріїв ризиків

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

 

НИЗЬКИЙ

НИЗЬКИЙ

ВИСНОВОК щодо необхідності фінансового моніторингу зазначеної фінансової операції

Враховуючи відсутність ознак жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, та рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція НЕ ПІДЛЯГАЄ фінансовому моніторингу. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, не складався.

Додаток:

Копії документів на ______ арк.

 

           

Приватний нотаріус _______

міського нотаріального округу

Одеської області                                                                 ______________

                         «____»  __________ 201___ рік

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до Актів (Анкет)

* Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон» (набрав чинності з 01.04.2011 року);

** ці відомості зазначаються згідно установчих документів юридичної особи та наданого Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

*** ці відомості зазначаються повністю до фізичної особи на підставі  Витягів з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або легалізованого витягу відповідного уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи; установчих документів юридичної особи; з обов’язковим зазначенням назви (ПІБ), країни реєстрації, місцезнаходження (місця реєстрації),  реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (за наявності)

Істотна участь – пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї (п. 23 статті 1 Закону «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму»)

Контролери юридичних осіб засновників клієнта – особи, які прямо або опосередковано самостійно чи спільно з близькими родичами володіють часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи.

**** в цій графі зазначаються наступні відомості про уповноважену особу: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (за наявності), реквізити документу, що посвідчує особу, місце реєстрації,  посада (при укладенні фінансової операції посадовою особою юридичної особи), реквізити документу, що підтверджує повноваження особи на вчинення цієї фінансової операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток № 2

ІНФОРМАЦІЙНА  ДОВІДКА

за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна), сума якої не перевищує 400 000,00 гривень

 

       Ця Інформаційна довідка складена відповідно до вимог Закону  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму» (№ 2258-VI від 18.05.2010), «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155.

 

Фінансова операція - Договір купівлі-продажу ________, посвідчений приватним нотаріусом ________ МНО __________ 00.00.2012 року за реєстровим № 0000.

Сума фінансової операції – _________,00 (____________) гривень 00 копійок.

Учасники фінансової операції – перевірено за Переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затвердженим наказом Держфінмоніторингу України від 07.10.2010 № 183 (із змінами).

Результат: відомості відсутні.

 

Здійснена ідентифікація всіх учасників фінансової операції з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Законом  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму», «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», затверджених Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України № 126 від 03.08.2010, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2339 від 29.09.2010, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/1815.

 

Результат: Відсутні ознаки жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. Відсутні ознаки, передбачені ч. 1 ст. 16 Закону  України  «Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або  фінансуванню  тероризму», в тому числі не виявлено фактів неодноразового проведення фінансової операції, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації.

 

 

Рівень ризику: низький.

 

ВИСНОВОК: Враховуючи відсутність ознак жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, та рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція НЕ ПІДЛЯГАЄ фінансовому моніторингу. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, не складався.

 

Додаток: Заява (Заяви) – на ____ арк.; Копії документів  – на ___ арк.

 

Приватний нотаріус _______

міського нотаріального округу

Одеської області                                                                 ____________

«____»  __________ 201___ рік

                                                                                                                                

 

 

 

 

Додаток № 3

 

ВАРІАНТИ ВИСНОВКІВ

залежно від присвоєного рівню класифікації ризику,

які зазначаються в Акті (анкеті) або в Інформаційній довідці:

 

Варіант №1 (НИЗЬКИЙ рівень):

Враховуючи відсутність ознак жодного з критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, та рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція НЕ ПІДЛЯГАЄ фінансовому моніторингу. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, не складався.

 

Варіант №2 (СЕРЕДНІЙ рівень):

А.) Враховуючи присвоєний рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція ПІДЛЯГАЄ внутрішньому фінансовому моніторингу. Щодо фінансової операції складений Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ.

Відсутні достатні підстави підозрювати, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у зв’язку з чим прийнято рішення про не направлення  інформації про фінансову операцію за встановленою  формою (2-ФМ)  до Держфінмоніторингу.

 

Б.) Враховуючи присвоєний рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція ПІДЛЯГАЄ внутрішньому фінансовому моніторингу. Щодо фінансової операції складений Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, який направлений до Держфінмоніторингу, у зв’язку з наявністю достатніх підстав підозрювати, що операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Варіант №3 (ВИСОКИЙ рівень):

Враховуючи присвоєний рівень класифікації ризику, зазначена фінансова операція ПІДЛЯГАЄ внутрішньому фінансовому моніторингу. Щодо фінансової операції складений Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за  формою № 2-ФМ, який направлений до Держфінмоніторингу, у зв’язку з наявністю достатніх підстав підозрювати, що операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

 

СХЕМА № 1       ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ПРИСВОЄНОГО УЧАСНИКУ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ РІВНЯ РИЗИКУ

 
   

 

 

СЕРЕДНІЙ    або    ПІДВИЩЕНИЙ

ВИСОКИЙ

НИЗЬКИЙ

 

 

                                                                                                                                                                      

               
         
 

до 400000 грн.

 
 

400000 грн. та вище

 
 
 

 

400000 грн. та вище

до 400000 грн.

 

 

               
         
 
  1. Інформаційна довідка
  2. Документи згідно схеми № 2
  3. Заява (и)
    1. Акт (анкета)
    2. Документи згідно схеми № 2
    3. Заява (и)
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(при визначенні середнього або підвищеного рівня ризику нотаріусом можуть вимагатись додатково інші необхідні документи, які долучаються до справи (дивись абзаці 7-9 роз’яснень  та п. 4.7., п. 4.9. наказу МЮУ від 29.09.2010 № 2339/5))

 

СХЕМА № 2       ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ УЧАСНИКА ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Учасники фінансової операції 

ЮРИДИЧНІ  ОСОБИ 

ФІЗИЧНІ  ОСОБИ 

    ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ          

Фінансова операція вчинена за

участю представника фізичної особи 

 

 

 

 

Резидент 

Нерезидент 

 

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця

- витяг з ЄДР

- довідка про наявність банківського рахунку (при наявності)

 

- довіреність

- документи згідно переліку (див. нижче) відносно представника за довіреністю

 

(відомості про довірителя, що містяться в тексті  довіреності)  

- свідоцтво та виписка з ЄДР або тільки виписка з ЄДР  (згідно зак-ва)

- витяг з ЄДР (повний)

- статут із змінами (за наявністю)

- довідка з ЄДРПОУ

- довідка про наявність банківського рахунку

- уповноважена особа

(паспорт, довідка (за наявністю) про присвоєння ІПН)

- документ, що підтверджує повноваження представника

 

- легалізований витяг з відомостями про юридичну особу, власників істотної участі  в юридичній особі,  органи            управління та їх склад, контролерів юридичної особи

- уповноважена особа (паспорт,                 довідка (за наявністю) про присвоєння ІПН)

- документ, що підтверджує повноваження представника               

 

 

- паспорт

- переклад паспорту (для іноземців) (нотаріально засвідчений)

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності)

- (для нерезидентів та іноземців) посвідка про постійне місце

проживання або документ, що підтверджує

законність знаходження на території України

 

Копії документів власників істотної

участі в юридичній особі до фізичної особи

(витяг з ЄДР (повний) або легалізований витяг з відомостями

про юридичну особу, власників істотної участі в юридичній

особі,  органи управління та їх склад, контролерів юридичної особи)

 

 

ВСІ ЗАЗНАЧЕНІ В СХЕМІ № 2 ДОКУМЕНТИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ

ДО СПРАВИ № 02-48 В КОПІЯХ,

засвідчених нотаріусом в порядку, передбаченому п.27 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України