Джерело: www.notarius.co.ua/34 від 28.02.12

Оформлення спадщини-досвід колег!СХВАЛЕНО

рішенням Науково-консультативної Ради

 нотаріату Головного управління юстиції

у Донецькій області від 10.03.2011

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складення заяв при оформленні спадкових прав

 

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог п.26 Положення про  Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 №47/5.

 Необхідність підготовки зазначених методичних рекомендацій викликана неоднозначним застосуванням норм чинного законодавства нотаріусами області при складанні заяв в ході оформлення спадкових прав громадян, наявністю помилок та порушень законодавства.

Підставами відкриття спадщини, а відтак виникнення спадкових правовідносин є смерть фізичної особи або оголошення її померлою (ст.1220 ЦК України).

Здійснення права на спадкування полягає передусім в тому, що спадкоємець має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Прийняття спадщини можливе у два способи:

1) шляхом мовчазного прийняття (пасивна поведінка спадкоємця);

2) шляхом подання заяви про прийняття спадщини.

Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто державному або приватному нотаріусу за місцем відкриття спадщини протягом шести місяців з часу відкриття спадщини (ст.ст.1269, 1270 ЦК України). Не допускається подання заяви про прийняття спадщини, складеної від імені спадкоємця його представником, що діє на підставі довіреності (п.207 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

Практика складання заяв у нотаріусів області є різною. Обов’язковими даними, які повинні бути зазначені в будь-якій заяві, є назва держнотконтори чи прізвище, ім’я по батькові приватного нотаріуса (із зазначенням нотаріального округу), якому адресується заява, дані про особу, яка подає заяву (прізвище, ім’я, по батькові спадкоємця, місце його реєстрації). Необхідність зазначення паспортних даних спадкоємця та його ідентифікаційного номеру нормативними актами не передбачена, але на практиці деякі нотаріуси ці дані зазначають, що може розглядатися як позитивний момент.

В заяві обов’язково зазначаються дані про спадкодавця, після смерті якого приймається спадщина (прізвище, ім’я, по батькові, дата смерті, дата народження, місце останньої реєстрації/проживання).

Знову ж таки необхідно звернути увагу нотаріусів, що про прийняття спадщини та про видачу свідоцтва про право на спадщину необхідно складати дві окремі заяви.

В обов’язковому порядку в заяві про прийняття спадщини повинно зазначатися волевиявлення спадкоємця на прийняття спадщини «Спадщину я приймаю». Деякі нотаріуси в заявах зазначають «спадкове майно я приймаю», але це є невірним, оскільки «спадщина» є більш широким поняттям, ніж «спадкове майно», яке входить до складу спадщини.

Дехто з нотаріусів в заяві про прийняття спадщини окрім слів «спадщину я приймаю» ще зазначають «прошу вважати мене особою, яка прийняла спадщину», що на наш погляд, вже є зайвим.

Прийняття і відмова від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що прийняв усю спадщину (п.208 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

Оскільки заява про прийняття спадщини може бути відкликана протягом шести місяців з часу відкриття спадщини, то в заяві спадкоємцю необхідно роз’яснити його право  на такі дії з посиланням на ст.1269 ч.5 ЦК України.

Склад спадкового майна нотаріус повинен перевірити при видачі свідоцтва про право на спадщину (п.п.212, 214 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України), а на момент подачі заяви про прийняття спадщини спадкоємцю може бути невідомо про належне померлому майно, тому вважаємо, що можна не зазначати склад спадщини в зазначеній заяві.

Якщо спадкоємство здійснюється за законом, то в заяві про прийняття спадщини необхідно зазначити про родинні, шлюбні (інші відносини) спадкоємця зі спадкодавцем, які є підставою закликання до спадкування. Наприклад, «… померла моя мати…», «помер мій чоловік…», «… помер Іванов Іван Іванович, з яким ми проживали однією сім’єю не менше 5 років до часу відкриття спадщини…» тощо.

В заяві спадкоємець за законом повинен зазначити про наявність інших спадкоємців, які йому відомі, або про відсутність таких.

В заяві про прийняття спадщини за законом або за заповітом, поданою пережившим подружжям, необхідно зазначати, що зміст ст.60 Сімейного кодексу України їй/йому роз'яснено (якщо з поданих нотаріусу документів вбачається, що до складу спадщини входить майно, яке набуто подружжям під час перебування в шлюбі). Також повинно бути зазначено волевиявлення пережившого подружжя на одержання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя або про відсутність такого бажання.  Цю інформацію можна також викласти в заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину (якщо спадщину прийнято заявою). Якщо ж спадщину пережившим з подружжя прийнято фактично, то вищезазначену норму Сімейного кодексу України необхідно обов'язково роз'яснити в заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину.

В разі, якщо спадкоємство здійснюється за заповітом, в заяві зазначається, що спадкодавцем на ім'я спадкоємця складено заповіт та вказуються його реквізити, а саме, дані про особу, яка посвідчила заповіт (прізвище та ініціали нотаріуса, назва держнотконтори або нотаріального округу; прізвище, ініціали посадової чи службової особи, зазначеної в ст.1252 ЦК України) дата посвідчення, реєстровий номер.

В заяві особи, яка приймає спадщину за заповітом, необхідно зазначати про наявність або відсутність осіб, які згідно ст.1241 ЦК України мають право на обов'язкову частку у спадщині.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун. В разі, якщо від імені недієздатної особи заяву подає опікун, необхідно підтвердити його повноваження.

Згідно ч.3 ст.1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини. В цьому випадку в тексті заяви про прийняття спадщини необхідно зазначити, що додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини встановлено рішенням суду (із зазначенням суду та дати винесення рішення).

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори (приватному нотаріусу) за місцем відкриття спадщини (ч.2 ст.1272 ЦК України).

В заяві спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, про її прийняття необхідно також зазначати спадкоємців за законом, щоб надати можливість нотаріусу вірно вирахувати розмір обов'язкової частки у спадщині з урахуванням вимог ст.1241 ЦК України.

Спадкоємець може як прийняти спадщину, так і відмовитися від її прийняття (ст.1273 ЦК України). Зробити це він може протягом строку, встановленого для прийняття спадщини (ст.1270 ЦК України). Заява про відмову від прийняття спадщини подається до нотаріальної контори або приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини.

Відмова від прийняття спадщини може бути «безадресною», а може бути вчинена на користь іншого спадкоємця. При цьому згідно з правилами ст.1274 ЦК України адресат визначається залежно від того, хто вчиняє відмову від спадщини. Спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. Спадкоємець за законом – на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги. При цьому, як випливає з тексту вказаної норми, спадкоємець за заповітом не може відмовитися на користь спадкоємця за законом. Його відмова від спадщини, якщо інших спадкоємців за заповітом немає, може бути, очевидно, лише «безадресною». Подальша доля спадщини вирішується відповідно до положень ЦК про спадкування за законом.

Якщо відмова є «безадресною», то в заяві спадкоємець зазначає «від прийняття спадщини після померлого /померлої…. я відмовляюсь».

Варто також звернути увагу на те, що відмова від прийняття спадщини може бути лише на користь інших спадкоємців (чи то за законом, чи за заповітом). Це пояснюється тим, що спадкоємець, який відмовляється від прийняття спадщини. розпоряджається лише своїм правом на спадкування, але не спадщиною, і тому не може передати спадкове майно будь-якій іншій особі на свій розсуд. Основною підставою для одержання спадщини при спадкуванні за заповітом спадкоємцями є і залишається воля спадкодавця, що склав заповіт. Це визначається і в обмеженні права спадкоємця обирати адресата для відмови на його користь від спадщини.

В разі відмови від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за законом в заяві зазначається, наприклад, «від прийняття спадщини після померлого/померлої … я відмовляюсь на користь дружини (доньки, сина тощо) спадкодавця ……».

Оскільки згідно ч.ч.5, 6 ст.1273 ЦК України відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною і може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття, в заяві необхідно зазначати «мені нотаріусом роз’яснено, що моя відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною, може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття, а також зміст ст.ст.1273-1275 ЦК України».

Приймаючи заяву про відмову від прийняття спадщини, нотаріус роз’яснює спадкоємцю правові наслідки такої відмови. Правовими наслідками відмови спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини є те, що його частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну. У разі відмови від прийняття спадщини спадкоємця за законом тієї черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за законом цієї ж черги і розподіляється між ними порівну. Якщо ж спадкоємець черги, яка закликається до спадкування, відмовиться на користь спадкоємця іншої черги, то його частка переходить до того спадкоємця, на користь якого він відмовився.

Не слід забувати про зміст ч.5 ст.1275 ЦК України, яка передбачає, що відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його права на спадкування за законом. Спадкоємець за заповітом, якщо він одночасно є і спадкоємцем за законом, має право вибрати яким чином спадкувати майно. Якщо він бажає здійснити спадкування за законом, то в заяві про прийняття спадщини повинно бути зазначено «мені відомо про зміст заповіту, залишеного на моє ім’я спадкодавцем, але від прийняття спадщини за заповітом я відмовляюся. Я є спадкоємцем за законом ___ черги і спадщину після померлого/померлої _____ за законом я приймаю».

Окремо необхідно зупинитися на відкликанні заяв про прийняття спадщини та про відмову від спадщини. Протягом шестимісячного строку з часу відкриття спадщини спадкоємець може змінити своє волевиявлення щодо спадщини, а саме, якщо спадщину прийняв, то відмовитися, якщо відмовився, то може прийняти. Для цього він повинен вчинити активні дії – подати до держнотконтори чи приватному нотаріусу, який завів спадкову справу, заяву відповідного змісту. В цьому випадку в заяві необхідно зазначити «свою заяву про прийняття спадщини/ про відмову від прийняття спадщини після померлого, подану _____ (дата подачі), я відкликаю». В  цій заяві не повинно зазначатися наступне волевиявлення спадкоємця про відмову від прийняття спадщини/ про прийняття спадщини. Це повинно бути викладено окремою заявою за загальними правилами. До заяви про відкликання поданої заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття застосовуються такі ж правила прийняття заяв (порядок оформлення, реєстрації тощо), як і до первинних заяв.

Завершується оформлення спадкових прав видачею свідоцтва про право на спадщину. Згідно ст.1296 ЦК України спадкоємець, який прийняв  спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Частина 1 статті 1297 ЦК України передбачає обов’язок спадкоємця, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі письмової заяви спадкоємців після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини (п.210 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Це повинна бути окрема заява саме про видачу свідоцтва про право на спадщину, а не в одній заяві про прийняття спадщини.

Заява про видачу свідоцтва про право на спадщину повинна містити відомості про підставу прийняття спадщини спадкоємцем: при прийнятті спадщини шляхом подання заяви – посилання на відповідну заяву, в разі фактичного прийняття спадщини – посилання на прийняття спадщини шляхом постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини (ч.3 ст.1268 ЦК України, п.211 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

В заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину зазначається склад спадкового майна, належність майна спадкодавцю на праві особистої приватної власності або на праві спільної сумісної власності подружжя. В обов’язковому порядку зазначається спадкове майно, на яке спадкоємець просить видати свідоцтво, оскільки одночасно він може не одержати свідоцтва про право на спадщину на всі види спадкового майна.

Якщо спадкоємець просить видати свідоцтво про право на спадщину за заповітом, то в заяві зазначаються особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині або їх відсутність.

В разі оформлення спадкових прав на рухоме майно в заяві про видачу свідоцтва необхідно посилатися на ст.1296 ЦК України, при оформленні спадкових прав на нерухоме майно – на ст.1297 ЦК України.

Необхідно також окремо зупинитися на випадках, коли спадкове майно є спільною сумісною власністю подружжя. Слід зазначити, що відмова від прийняття спадщини пережившого подружжя не позбавляє його права на одержання свідоцтва про права власності на частку в спільному майні подружжя, оскільки це право не є спадковим, а врегульовано нормами Сімейного кодексу України. В заяві другого з подружжя, що є живим, про прийняття спадщини (в разі прийняття спадщини заявою), про видачу свідоцтва про право на спадщину (в разі фактичного прийняття спадщини), про відмову від прийняття спадщини необхідно роз’яснювати його право на одержання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя з посиланням на ст.60 Сімейного кодексу України (якщо вбачається, що майно є спільною сумісною власністю подружжя, яке набуто ними під час перебування у шлюбі). Переживший подружжя повинен в заяві висловити своє волевиявлення щодо цього: «свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя одержувати не бажаю/ спадкове майно набуто разом із спадкодавцем в зареєстрованому шлюбі. На підставі ст.60 Сімейного кодексу України прошу видати свідоцтво про право власності на частку в спільному майні пожружжя».

В заявах про видачу свідоцтва про право на спадщину (і за законом, і за заповітом) деякі нотаріуси роз’яснюють спадкоємцям вимоги ст.174 Податкового кодексу України: розміри ставок оподаткування об'єктів спадщини (п.174.2); що особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину, дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (п.174.3). Такі дії нотаріусів є правильними, оскільки згідно ст.5 Закону України «Про нотаріат» нотаріус зобов’язаний попереджати громадян про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.

Кожен нотаріус самостійно вирішує яким чином вищезазначена інформація буде доводитися до відома спадкоємця. Можна зазначати в заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину «зміст ст.174 Податкового кодексу України щодо сплати податку з доходу, отриманого внаслідок прийняття спадщини, мені нотаріусом роз’яснено» або повністю цитувати п.174.3 ст.174 Податкового кодексу України.

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України щодо обов’язку спадкоємців-нерезидентів сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, то в їх заявах про видачу свідоцтва про право на спадщину доцільно було б зазначати, що податок з доходу, отриманого внаслідок прийняття спадщини ними сплачено.

У випадках, коли один чи декілька зі спадкоємців, які закликалися до спадкування, не прийняли спадщину ні подачею заяви про прийняття спадщини, ні фактично шляхом постійного проживання зі спадкодавцем, після закінчення шестимісячного строку з часу відкриття спадщини ними може бути подана заява про те, що спадщину своєчасно не прийняли, на неї не претендують, звертатися до суду за встановленням додаткового строку для прийняття спадщини не будуть. Подання такої заяви є необхідним, якщо спадкодавець помер до 2004 року, оскільки на той час мали місце і інші факти прийняття спадщини, ніж передбачені в ЦК України (2003 року). Деякі нотаріуси вимагають від спадкоємців, які прийняли спадщину та просять видати свідоцтво про право на спадщину, щоб ті спадкоємці, які не прийняли спадщину, в обов’язковому порядку подавали нотаріусу вищезазначену заяву. Вважаємо, що це є не зовсім правильним, оскільки якщо особа протягом шестимісячного строку з часу відкриття спадщини не подала заяву про прийняття спадщини та не проживала постійно зі спадкодавцем, то в силу норм закону вважається такою, що не прийняла спадщину. Подача такої заяви, на нашу думку, є правом спадкоємця, а не його обов’язком.

Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа. Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Чи потрібно однозначно розуміти зазначену норму таким чином, що в разі підписання заяви третьою особою замість заявника з наведених вище причин, справжність підпису третьої особи на такій заяві повинна бути нотаріально засвідчена із застосуванням форми посвідчувального напису №71 «Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися»? Вважаємо, що в цьому разі на заяві нотаріус повинен обов’язково засвідчити справжність підпису особи, яка розписалася за заявника з поважних причин, щоб не порушувати вимоги п.16 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

До теперішнього часу залишається однозначно невирішеним питання про необхідність засвідчення справжності підпису спадкоємців на заявах про прийняття спадщини та про відмову від спадщини, які подаються особисто спадкоємцем нотаріусу. Одні нотаріуси засвідчують справжність підпису на заяві, інші - відповідно до вимог статей 43, 44 та 45 Закону України "Про нотаріат" встановлюють особу спадкоємця, про що на заяві роблять відповідну службову відмітку. При цьому нотаріуси не обмежуються зазначенням даних паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а на заяві зазначають, що нотаріусом встановлено особу та перевірено справжність підпису заявника. Ця відмітка скріплюється підписом нотаріуса, у деяких нотаріусів із зазначенням дати (проставлення печатки не вимагається). На нашу думку, обидва варіанти мають право на існування.

Також необхідно приділити увагу реєстрації заяв при оформленні спадщини.

Якщо заяви про прийняття спадщини; про відмову від спадщини; про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про відмову від спадщини; про видачу свідоцтва про право на спадщину; про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя; заяви спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці заходи; заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень надійшли поштою або подані кур’єром до дня вчинення нотаріальної дії, то вони підлягають реєстрації також в журналі реєстрації вхідних документів (п.8.9 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010).

Згідно вимог п.11.1 Правил 2010 року, заяви про прийняття спадщини; заяви про відмову від спадщини; заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про відмову від спадщини; заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину; заяви про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя; заяви спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці заходи; заяви про відкриття спадщини та укладання договору на управління спадщиною; заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень; заява відказоодержувача про відмову від заповідального відказування тощо реєструються в книзі обліку і реєстрації спадкових справ і формуються у спадкові справи.

На всіх заявах зазначається час їх надходження та номер спадкової справи.

Спадковій справі присвоюється номер, який складається з порядкового номера, за яким вона зареєстрована в книзі обліку і реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, у якому вона заведена (п.11.3 Правил 2010 року). Наприклад, спадкова справа №34/2010 або №34-2010.

Що стосується часу надходження заяви, то це питання неоднозначно трактується нотаріусами. Дехто зазначає тільки дату надходження заяви (число, місяць, рік), інші – поряд з цим вказують ще і час (години та хвилини). Вважаємо, що зазначення дати надходження заяви та часу є більш правильним.

До методичних рекомендацій додаються зразки заяв, які можуть бути доопрацьовані нотаріусами з урахуванням вимог законодавства.

Методичні рекомендації направити державним та приватним нотаріусам області для врахування та використання в роботі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про прийняття спадщини

                                                 (спадкоємцем за законом)

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____   о __ год. ___ хв.                      приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Сидорова Федора Миколайовича,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

 

                                                   Заява     

 

         23 листопада 2010 року помер мій батько Сидоров Микола Іванович, 1935 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), який мешкав за адресою: м.Донецьк, вул.Астральна, б.34, кв.1.

         Цією заявою я приймаю спадщину після мого померлого батька Сидорова М.І.

         Крім мене спадкоємцями за законом є _______ (зазначаються, якщо даному спадкоємцю про це відомо)/ крім мене інших спадкоємців за законом немає.

         Пережившої дружини у спадкодавця немає.

Мені нотаріусом роз’яснено, що моя заява про прийняття спадщини за законом є безумовною та беззастережною, може бути відкликана протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Документи для оформлення моїх спадкових прав за законом будуть мною подані додатково.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

Примітка. Зазначати склад спадкового майна в заяві про прийняття спадщини не обов'язково, оскільки це може бути невідомо на момент подачі заяви

 

 

 

Зразок заяви про прийняття спадщини

                                                        (пережившим подружжям)

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о __ год. ____ хв.                     приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Світлани Миколаївни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

                                                      Заява  

 

         24 грудня 2010 року помер мій чоловік Іванов Дмитро Сергійович, 1935 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), який мешкав за адресою: м.Донецьк, вул.Астральна, б.34, кв.1.

         Цією заявою я приймаю спадщину після мого померлого чоловіка Іванова Д.С.

         Крім мене спадкоємцями за законом є _______ (зазначаються, якщо даному спадкоємцю про це відомо)/ крім мене інших спадкоємців за законом немає.

         Мені нотаріусом роз’яснено зміст ст.ст.60, 63 Сімейного кодексу України щодо права на одержання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, але від цього права я відмовляюся (це право я використовувати не бажаю).

Мені нотаріусом роз’яснено, що моя заява про прийняття спадщини за законом є безумовною та беззастережною, може бути відкликана протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Документи для оформлення моїх спадкових прав за законом будуть мною подані додатково.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

Примітка. Зазначати склад спадкового майна в заяві про прийняття спадщини не обов'язково, оскільки це може бути невідомо на момент подачі заяви

 

                            Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____   о___ год. ____ хв.                   приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Віри Іванівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

                                                  Заява

 

         12 січня 2011 року померла Петрова Марія Павлівна, 1930 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно проживала за адресою: м.Донецьк, пр-т Великий, б.34, кв.45, яка залишила на моє ім’я заповіт, посвідчений приватним нотаріусом _______ нотаріального округу Дроздовим С.Л. за реєстровим №234 від 12.03.2009.

         Спадщину, яка залишилася після померлої Петрової В.І., цією заявою я приймаю.

         Інших спадкоємців за заповітом немає (якщо є, то вони зазначаються). Чоловіка у померлої Петрової М.П. не було (якщо був чи є, то зазначається про це).

         Спадкоємців, які згідно ст.1241 ЦК України мають право на обов’язкову частку у спадщині, немає (в разі, якщо такі особи є, про це зазначається в заяві).

Мені нотаріусом роз’яснено, що моя заява про прийняття спадщини за заповітом є безумовною та беззастережною, може бути відкликана протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

         Документи для оформлення спадкових прав за заповітом будуть мною подані додатково.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

                                               Зразок заяви про відмову від спадщини

                                               (за законом на користь іншого спадкоємця)

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о ___год. ____ хв.                    приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Віри Іванівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

 

                                                     Заява

 

 

         24 грудня 2010 року помер мій чоловік Іванов Дмитро Сергійович, 1935 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), який мешкав за адресою: м.Донецьк, вул.Астральна, б.34, кв.1.

         Від своє частки у спадщині я відмовляюся на користь сина  спадкодавця Іванова Федора Дмитровича (можливо зазначити адресу проживання, якщо така відома).

         Згідно ст.60 Сімейного кодексу України я маю право на частку в спільному майні подружжя, але одержувати свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя не бажаю (якщо спадкове майно є особистою власністю спадкодавця, то необхідно це зазначити).

         Мені нотаріусом роз’яснено, що відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною, а також моє право відкликати заяву про відмову від спадщини до закінчення шестимісячного строку з часу відкриття спадщини (ст.ст.1273, 1274 ЦК України).

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про відмову від спадщини

                                              

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о ____год. ___ хв.                    приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Петрової Віри Дмитрівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

 

                                                     Заява

 

 

         24 грудня 2010 року помер мій батько Іванов Дмитро Сергійович, 1935 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), який мешкав за адресою: м.Донецьк, вул.Астральна, б.34, кв.1.

         Від своє частки у спадщині після померлого батька я відмовляюся.

         Мені відомо, що відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною, а також моє право відкликати заяву про відмову від спадщини до закінчення шестимісячного строку з часу відкриття спадщини.

Зміст ст.ст.1273, 1274 ЦК України мені нотаріусом роз’яснено.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про відмову від прийняття

спадщини за заповітом

 

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о ___ год. ____хв.                    приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Віри Іванівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

                                                  Заява

 

         12 січня 2011 року померла Петрова Марія Павлівна, 1930 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно проживала за адресою: м.Донецьк, пр-т Великий, б.34, кв.45, яка залишила на моє ім’я заповіт, посвідчений приватним нотаріусом _______ нотаріального округу Дроздовим С.Л. за реєстровим №2345 від 12.03.2009.

         Від прийняття спадщини за заповітом я відмовляюся.

         Мені відомо, що відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною, а також моє право відкликати заяву про відмову від спадщини до закінчення шестимісячного строку з часу відкриття спадщини.

Зміст ст.ст.1273, 1274 ЦК України мені нотаріусом роз’яснено.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про відмову від спадкування за заповітом

та прийняття спадщини за законом

 

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____ о ___год. ____хв.                      приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Віри Іванівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

                                                    Заява

 

         12 січня 2011 року померла моя мати Петрова Марія Павлівна, 1930 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно проживала за адресою: м.Донецьк, пр-т Великий, б.34, кв.45, яка залишила на моє ім’я заповіт, посвідчений приватним нотаріусом _______ нотаріального округу _______ за реєстровим №_____ від ________.

         Я також є спадкоємцем за законом першої черги.

         Від прийняття спадщини за заповітом я відмовляюся.

         Спадщину за законом після померлої матері Петрової М.П. я приймаю.

         Крім мене інших спадкоємців за законом, а також чоловіка у померлої немає (якщо є, то про це зазначається в заяві).

         Мені нотаріусом роз’яснено, що моя заява може бути відкликана протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

         Документи для формлення спадкових прав за законом будуть мною надані додатково.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

                                      Заява про відмову від прийняття спадщини за

 заповітом на користь іншого спадкоємця за

заповітом

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____ о ___год. ___хв.                        приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Віри Іванівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

                                                    Заява

 

         12 січня 2011 року померла Петрова Марія Павлівна, 1930 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно проживала за адресою: м.Донецьк, пр-т Великий, б.34, кв.45, яка залишила заповіт, посвідчений приватним нотаріусом _______ нотаріального округу Дроздовим С.Л. за реєстровим №2345 від 12.03.2009, на моє ім’я та на ім’я Середенка Дмитра Йосиповича.

         Я відмовляюся від прийняття спадщини за заповітом Петрової М.П. на користь іншого спадкоємця за заповітом Середенка Д.Й.

Мені відомо, що відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною, а також моє право відкликати заяву про відмову від спадщини до закінчення шестимісячного строку з часу відкриття спадщини.

Зміст ст.1273, 1274 ЦК України мені нотаріусом роз’яснено.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про видачу свідоцтва

про право на спадщину за законом

(в разі фактичного прийняття

спадщини)

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о __год. ___ хв.                        приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

 

                                                                  Сидорової Світлани Олексіївни,

                                                                  що мешкає за адресою: м.Донецьк,

                                                                  пр-т Великий, б.34, кв.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _____

 

                                                    Заява

 

12 січня 2010 року померла моя мати Петрова Марія Павлівна, 1930 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно проживала за адресою: м.Донецьк, пр-т Великий, б.34, кв.45.

Після її смерті залишилася спадщина:

-квартира №45 в будинку №34 по пр-ту Великому в м.Донецьку;

-грошові внески з відсотками та індексаціями на рахунках _________ у ____ відділенні Ощадного банку України;

-автомобіль марки ВАЗ 2109, державний номер ________.

Спадщину я прийняла фактично шляхом постійного проживання разом із померлою матір’ю Петровою М.П. з 1997 року.

Крім мене інших спадкоємців немає. Пережившего чоловіка у померлої немає.

  Мені нотаріусом роз'яснено п.п.174.2.1 а), 174.3 Податкового кодексу України щодо обов'язку та відповідальності за сплату податку до бюджету за отриману спадщину мені нотаріусом роз'яснено.

На підставі ст.ст.1261, 1296-1298 ЦК України прошу видати мені свідоцтва про право на спадщину на вищезазначене спадкове майно.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис спадкоємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

Примітка.В службовій відмітці на заяві необхідно зазначити про перевірку факту прийняття спадщини та реквізити документу, який це підтверджує

Зразок заяви про видачу свідоцтва

про право на спадщину, поданої

представником за довіреністю

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о ___год. ___хв.                       приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

Іванова Петра Сергійовича, що

мешкає за адресою: м.Київ,

вул.Зіркова, б.67, кв.98,

який діє на підставі довіреності,

посвідченої приватним нотаріусом

_________ нотаріального округу

Зайцевим С.Д. 21.03.2010 за

реєстровим №356, від імені

Петрова Сергія Степановича,

що мешкає за адресою: м.Київ,

вул.Космічна, б.23, кв.43,

ідентифікаційний номер ________

 

                                          Заява

 

15 травня 2010 року померла Петрова Зінаїда Степанівна, 1945 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно мешкала за адресою: м.Київ, пр-т Київський, б.45, кв.69.

Після її смерті залишилася спадщина, яка складається з квартири №69 в будинку №45 по пр-ту Київському в м.Києві, яку померла Петрова З.С. заповіла моєму довірителю Петрову Сергію Степановичу згідно заповіту, посвідченого приватним нотаріусом ________ нотаріального округу ______ за реєстровим №_____ від ______.

Спадкове майно є особистою власністю спадкодавця.

Спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку у спадщині згідно ст.1241 ЦК України, немає.

Спадщину мій довіритель прийняв шляхом подачі заяви про прийняття спадщини ________ (дані про заяву).

Зміст ст.ст.1297, 1298 ЦК України, п.п.174.2.1 а), 174.3 Податкового кодексу України щодо обов'язку та відповідальності за сплату податку до бюджету за отриману спадщину мені нотаріусом роз'яснено.

Прошу видати свідоцтво про право на спадщину на зазначене в заповіті спадкове майно на ім'я мого довірителя Петрова Сергія Степановича.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису та повноважень

 

Примітка. 1.За такою ж формою оформляється заява про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом за умови зазначення  підстав закликання до спадкування за законом.

2.В разі фактичного прийняття спадщини в заяві необхідно зазначити про прийняття спадщини спадкоємцем шляхом постійного проживання спадкоємця разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. В цьому разі в сліжбовій відмітці на заяві зазначаються реквізити документу, який підтверджує цей факт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про видачу свідоцтва про

право на спадщину, поданої

                                                        опікуном від імені малолітнього

спадкоємця

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о __год. ___хв.                         приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

 

                                                                  Петрова Сергія Миколайовича, що

мешкає за адресою: м.Макіївка,

вул.Правди, 97, кв.9,

який діє на підставі (зазначається

документ, який підтверджує

повноваження заявника як опікуна

малолітнього) як опікун

малолітнього Іванова Сергія

Степановича, 14 березня 1999 року

народження, що мешкає за тією ж

адресою 

 

                                               Заява

 

29 липня 2010 року померла мати мого підопічного Іванова Марія Петрівна, 1975 року народження, яка постійно проживала за адресою: м.Макіївка, вул.Вєтрова, б.46, спадкоємцем якої є мій підопічний Іванов С.С.

Мій підопічний є таким, що прийняв спадщину згідно вимог ст.1268 ч.4 ЦК України.

Спадщина складається з жилого будинку №46 по вул.Вєтрова в м.Макіївка.

Інших спадкоємців за законом та пережившого чоловіка у померлої немає (якщо такі особи є, то про це зазначається в заяві).

Як опікун малолітнього Іванова С.С. прошу видати на його ім'я свідоцтво про право на спадщину за законом на вищезазначене спадкове майно згідно зі ст.ст.1261, 1297 ЦК України.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

Зразок заяви про відмову

від обов'язкової частки у спадщині

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о __год. ___хв.                         приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

 

                                                                  Петрова Сергія Миколайовича, що

мешкає за адресою: м.Донецьк,

вул.Зелена, б.65,

ідентифікаціний номер ________

 

                                                 Заява

 

15 січня 2011 року померла моя дружина Петрова Зінаїда Степанівна, 1945 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно мешкала за адресою: м.Донецьк, вул.Зелена, б.65.

Мені відомо про те, що Петрова З.С. залишила заповіт, посвідчений _______ державною нотаріальною конторою ______ за реєстровим №_____, яким заповіла все належне їй майно на користь нашого сина Петрова Дмитра Сергійовича.

У відповідності зі ст.1241 ЦК України я, як непрацездатний за віком чоловік спадкодавця, маю право на обов’язкову частку у спадщині.

Цією заявою я відмовляюся від прийняття обов'язкової частки у спадщині.

Мені відомо, що відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною, а також моє право відкликати заяву про відмову від спадщини до закінчення шестимісячного строку з часу відкриття спадщини.

Зміст ст.1273, 1274 ЦК України мені нотаріусом роз’яснено.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____    о ____год. ___хв.                   приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

 

                                                                  Петрова Сергія Миколайовича, що

мешкає за адресою: м.Донецьк,

вул.Зелена, б.65

 

                                                 Заява

 

         Мною, Петровим Сергієм Миколайовичем, 12 листопада 2010 року було подано до ________ держнотконтори/ приватному нотаріусу_______ заяву про прийняття спадщини після смерті моєї матері Петрової Зінаїди Сергіївни, померлої 12 жовтня 2010 року, яка на час відкриття спадщини була зареєстрована за адресою: м.Донецьк, вул.Зелена, б.34.

         Відповідно  до ч.6 ст.1273 ЦК України я цією заявою відкликаю вищевказану заяву.

         Зміст ст.ст.1268, 1270, 1273-1275 ЦК України мені нотаріусом роз'яснено.

 

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

Примітка. За таким зразком із відповідними змінами складається і заява про відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про те,

що своєчасно спадщину не прийняв

 

_________ нотаріальна контора/

приватному нотаріусу ________

нотаріального округу П.І.Б.

 

Петрова Сергія Миколайовича, що

мешкає за адресою: м.Донецьк,

вул.Зелена, б.65

 

                                                 Заява

 

 

15 травня 2010 року померла моя мати Петрова Зінаїда Степанівна, 1945 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно мешкала за адресою: м.Київ, пр-т Київський, б.45, кв.69.

Мені відомо, що я є спадкоємцем за законом першої черги. Але спадщину у встановлений законодавством строк я не прийняв, до суду з питання встановлення мені додаткового строку для прийняття спадщини звертатися не буду.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про прийняття спадщини

в разі визначення судом додаткового

строку для її прийняття

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____ о ___год. ___хв.                        приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Іванової Віри Іванівни,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Київ,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

                                                  Заява

 

         12 січня 2010 року померла Петрова Марія Павлівна, 1930 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), яка постійно проживала за адресою: м.Донецьк, пр-т Великий, б.34, кв.45, яка залишила на моє ім’я заповіт, посвідчений приватним нотаріусом _______ нотаріального округу Дроздовим С.Л. за реєстровим №2345 від 12.06.2009, на все належне їй майно.

         Рішенням _______ суду від 12.11.2010 мені визначено додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини. Спадщину після померлої Петрової М.П. я приймаю.

         Інших спадкоємців за заповітом немає (якщо є, то вони зазначаються). Чоловіка у померлої Петрової М.П. не було (якщо був чи є, то зазначається про це).

         Спадкоємців, які згідно ст.1241 ЦК України мають право на обов’язкову частку у спадщині, немає (в разі, якщо такі особи є, про це зазначається в заяві).

         Документи для оформлення спадкових прав за заповітом будуть мною подані додатково.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

Зразок заяви про прийняття спадщини

спадкоємцем, який пропустив строк для

її прийняття, та  включений до відповідної

черги спадкоємців за згодою спадкоємців,

які прийняли спадщину

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____ о ___год. ___хв.                        приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Сидорова Федора Миколайовича,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Київ,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                                                                  ідентифікаційний номер _________

 

 

                                                   Заява     

 

         23 травня 2010 року помер мій батько Сидоров Микола Іванович, 1935 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), який мешкав за адресою: м.Донецьк, вул.Астральна, б.34, кв.1.

         Мною було пропущено строк для прийняття спадщини з поважних причин. Інші спадкоємці, який прийняли спадщину, дочка померлого – Іванова Марія Миколаївна та син померлого – Сидоров Дмитро Миколайович надали письмову згоду від 14.02.2011 на включення мене до спадкоємців першої черги за законом.

         Спадщину після померлого батька Сидорова М.І. я приймаю.

Документи для оформлення спадкових прав за законом будуть мною подані додатково.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підпис заявника із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису або службова відмітка про встановлення особи заявника (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності його підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви про включення до відповідної

черги спадкоємців спадкоємця, що

пропустив строк для прийняття спадщини

 

 

Заява надійшла 14.02.2011                     _________ нотаріальна контора/

за №_____  о ___год.___хв.                        приватному нотаріусу ________

спадкова справа №32/2011                         нотаріального округу П.І.Б.

(або №32-2011)

                                                                  Сидорова Дмитра Миколайовича,

                                                                       що мешкає за адресою: м.Київ,

                                                                  вул.Київська, б.45,

                   ідентифікаційний номер _________

                   Іванової Марії Миколаївни,

що мешкає за адресою: м.Донецьк,

пр-т Тихий, б.43, кв.76

ідентифікаційний номер _________

 

                                               Заява

 

23 травня 2010 року помер наш батько Сидоров Микола Іванович, 1935 року народження (або зазначати повну дату народження в разі, якщо спадкоємцю вона відома), який мешкав за адресою: м.Донецьк, вул.Астральна, б.34, кв.1.

На день його смерті залишилося спадкове майно, що складається з квартири №1 у будинку №34 по вул.Астральній в м.Донецьку, яке ми прийняли.

Нам відомо, що наш брат – Сидоров Федір Миколайович пропустив строк для прийняття спадщини з поважних причин.

Ми не заперечуємо проти (або «надаємо згоду на») включення його до спадкоємців першої черги за законом згідно ст.1261 ЦК України.

 

14.02.2011

________________________________________________________

Підписи заявників із зазначенням прізвища, імені та по батькові

 

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підписів або службова відмітка про встановлення осіб заявників (із вказівкою даних документа, за яким встановлено особу заявника) із зазначенням про перевірку справжності їх підписів