Джерело: www.notarius.co.ua/288 від 07.11.13

ПОРЯДОК сплати внесків до Нотаріальної палати України 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Радою Нотаріальної палати України

         10 квітня 2013 року

                                 (протокол № 1)

                                               Із змінами та доповненнями,

         затвердженими Радою

          Нотаріальної палати України

         «18»  жовтня 2013 року

                                (протокол № 5)

 

 

ПОРЯДОК

сплати внесків до

Нотаріальної палати України

 

1.     Загальні положення

 

1.1.           Порядок сплати членських внесків розроблено у відповідності до статті

16 Закону України «Про нотаріат», рішення Першого установчого з’їзду нотаріусів України та Статуту Нотаріальної палати України (далі –НПУ).

 

1.2.           Цей Порядок регулює питання порядку сплати членських внесків

до НПУ та цілі, на які використовуються ці внески.

 

1.3.           Членські внески – це грошові перерахування, що сплачуються усіма

членами Нотаріальної палати України в обов’язковому порядку.

 

1.4.           Внески є одним із джерел формування майна НПУ та використовуються

на забезпечення виконання статутної мети, завдань нотаріального самоврядування, проведення організаційних та інших заходів, розвитку матеріально-технічної бази НПУ.

 

 

2.     Розмір членських внесків.

Розстрочення та відстрочення сплати членських внесків

 

2.1.           Розмір членського внеску встановлюється та змінюється рішенням З’їзду

нотаріусів України і складає одну мінімальну заробітну плату на рік рівними платежами щомісячно.

 

2.2.           За рішенням Ради НПУ на підставі поданої заяви член НПУ може бути

звільнений від сплати членських внесків на термін зупинення нотаріальної діяльності, на період вагітності та відпустки по догляду за дитиною, тривалої хвороби тощо.

            Такі особи звільняються від сплати членських внесків з дати надходження заяви члена НПУ та на період, зазначений у підтверджуючому документі.

2.3.           За рішенням Ради НПУ сплата членських внесків може бути відстрочена

чи розстрочена, але на строк не більше 2-х місяців.

 

2.4.           Відстрочення сплати членського внеску передбачає перенесення

встановленого строку сплати за письмовою заявою члена НПУ за умови, що причина, яка стала підставою для подання відповідної заяви, визнана Радою НПУ поважною.

 

2.5.           Рішення Ради НПУ про звільнення від сплати членських внесків,

розстрочення чи відстрочення сплати членських внесків ухвалюється у кожному випадку окремо на підставі поданої членом НПУ заяви. Для ухвалення рішення Рада НПУ вправі вимагати від члена НПУ додаткові документи.

           

2.6.           Заявник за його письмовим клопотанням може брати участь (без права

голосу) при розгляді його заяви на засіданні Ради НПУ, висловлювати свої міркування, подавати документи, що підтверджують його позицію тощо.

 

2.7.           Про ухвалене рішення заявнику повідомляється у письмовій формі.

 

 

3.     Порядок сплати членських внесків

 

3.1.           Члени НПУ щомісячно сплачують членські внески шляхом

перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок НПУ. Сплата членських внесків може здійснюватися авансом за будь-який період.

 

3.2.           Сплата щомісячних членських внесків здійснюється до 5 числа

наступного за звітним місяця.

 

3.3.           Благодійні внески сплачуються в будь-який звітний період.

 

3.4.           При сплаті членських та благодійних внесків члени НПУ зобов’язані

чітко вказати у платіжних документах вид платежу.

 

3.5.           Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження

грошових коштів у визначеному розмірі на розрахунковий рахунок НПУ.

 

3.6.           Для підтвердження сплати членського внеску член НПУ зберігає

платіжне доручення про перерахування внеску з відміткою установи банку.

 

3.7.           При зупиненні чи припиненні членства в НПУ сплачені членські внески

не повертаються.

 

 

4.     Відповідальність членів НПУ

 

4.1.           Члени Нотаріальної палати України несуть відповідальність за не-

своєчасність сплати членських внесків.

 

4.2.           Несплата членських внесків більше 2-х місяців без поважних причин є

порушенням вимог Статуту НПУ та цього Порядку.

 

4.3.           Контроль за своєчасною сплатою здійснює уповноважений представник

НПУ у відповідному регіоні та відповідні підрозділи апарату НПУ.

 

 

 

5.     Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Порядку

 

5.1.           Цей Порядок набуває чинності з моменту його затвердження Радою НПУ.

 

5.2.           Зміни та доповнення до цього Порядку можуть вноситися за рішенням

Ради НПУ, що оформлюється у вигляді протоколу.

 

5.3.           Зміни та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі

рішення З’їзду нотаріусів у частині розміру щомісячного членського внеску та набувають чинності з моменту ухвалення таких змін.

 

5.4.           Всі питання, що не врегульовані Статутом НПУ та цим Порядком,

вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.