Джерело: www.notarius.co.ua/202 від 25.12.12

Про внесення змін до деяких наказів Мі ніс терст ва юстиції Украї ни у зв’язку із запроваджен ням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяженьОфіційний вісник України 
2012, № 96 
54 
Ст. 3888, 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
5. Конт роль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної виконавчої служби Украї- 
ни Стадніка Г. В. 
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
Міністр Олександр ЛАВРИНОВИЧ 
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної виконавчої служби України Г. В. СТАДНІК 
реєстраційний код: 
65019/2012 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇ НИ 
НАКАЗ 
14.12.2012 м. Київ № 1841/5 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за № 2114/22426 
3889 Про внесення змін до деяких наказів 
Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
у зв’язку із запроваджен ням 
державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень 
Відповідно до Закону Украї ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї ни щодо 
вдосконалення та спрощення про цедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав 
на нерухоме майно» 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Мі ніс терст ва юстиції Украї ни у зв’язку із запроваджен- 
ням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що додаються. 
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) забезпечити подання цього наказу 
на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента Украї ни від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Конт роль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з орга- 
нами влади Зеркаль О. В. 
Перший заступник Мініст ра І. І. ЄМЕЛЬЯНОВА 
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної реєстраційної служби України Л. В. ЄФІМЕНКО
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
55 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
14 грудня 2012 року № 1841/5 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 грудня 2012 року за № 2114/22426 
ЗМІНИ 
до деяких наказів Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
у зв’язку із запроваджен ням державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
1. Внести до Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, затвердженого наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 02 серпня 2011 року № 1936а/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 11 серпня 2011 року за № 963/19701, такі зміни: 
1.1. Друге речення абзацу першого пункту 5 викласти в такій редакції: «За результатом такого 
пошуку користувач формує витяг з Державного реєстру прав, що залишається у справі державної 
нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.». 
1.2. У пунктах 4, 7 слова «при здійсненні» замінити словами «під час вчинення». 
2. У назві та пункті 1 наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 12 грудня 2011 року № 3502/5 «Про 
затвердження Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасу- 
вання запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрованого в Міністер- 
стві юстиції Украї ни 12 грудня 2011 року за № 1429/20167, слова «запису та заяв про скасування 
запису» замінити словами «записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речо- 
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів». 
3. Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування за- 
пису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Мі ніс терст ва 
юстиції Украї ни від 12 грудня 2011 року № 3502/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції Украї ни 
12 грудня 2011 року за № 1429/20167, викласти в такій редакції: 
«ПОРЯДОК 
прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, 
внесення записів про скасування державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
та скасування записів Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
I. Загальні положення 
1.1. Цей Порядок визначає про цедуру прийняття і розгляду заяв щодо внесення змін до запи- 
сів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень (далі — державна реєстрація прав) та скасування записів (далі — заява) Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), перелік документів, 
необхідних для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації 
прав та скасування записів Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасника- 
ми зазначеної про цедури. 
1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення: 
заінте ресована особа: 
у разі внесення змін до записів Державного реєстру прав — особа, відомості про яку містяться 
у відповідному записі Державного реєстру прав; 
у разі внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Держав- 
ного реєстру прав — особа, в інте ресах якої на підставі рішення суду скасовано рішення державно- 
го реєстратора прав; 
орган державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна — орган держав- 
ної реєстрації прав, який здійснює ведення реєстраційної справи щодо об’єкта нерухомого майна; 
технічна помилка — описка, друкарська, граматична, арифметична помилка.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
56 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі Украї ни «Про дер- 
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових 
актах, прийнятих відповідно до цього Закону. 
1.3. Рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєст- 
рації прав та скасування записів Державного реєстру прав приймає державний реєстратор прав 
на нерухоме майно (далі — державний реєстратор), яке оформлює за допомогою Державного ре- 
єстру прав у двох примірниках. 
У разі прийняття рішення державним реєстратором органу державної реєстрації прав один 
примірник рішення орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом 
заінте ресованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі — заявник), а другий державний 
реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи. 
У разі прийняття рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування дер- 
жавної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав нотаріусом як спеціальним 
суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора (далі — нотаріус), один примір- 
ник рішення нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявнику, а другий примірник 
передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у по- 
рядку, встановленому Мін’юстом Украї ни, для долучення його до реєстраційної справи. 
У разі прийняття нотаріусом рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, внесенні записів 
про скасування державної реєстрації прав та скасуванні записів Державного реєстру прав один 
примірник рішення нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявнику, а другий при- 
мірник долучає до облікової справи. 
1.4. Внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав 
та скасування записів Державного реєстру прав здійснюються в день прийняття заяви органом 
державної реєстрації прав або нотаріусом. 
1.5. Документи, що подаються для внесення змін до записів, внесення записів про скасування 
державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав, повинні відповідати ви- 
могам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами. 
II. Прийняття і розгляд заяв 
2.1. Для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав 
та скасування записів Державного реєстру прав заявник подає органу державної реєстрації прав, 
державним реєстратором якого було проведено державну реєстрацію прав, або нотаріусу, яким 
проведено державну реєстрацію прав, заяву та документи, визначені цим Порядком. 
У разі ліквідації державної нотаріальної контори, зупинення або припинення нотаріальної діяль- 
ності приватного нотаріуса заява подається до органу державної реєстрації прав за місцем розта- 
шування нерухомого майна. 
Заява подається щодо кожного об’єкта нерухомого майна окремо. 
2.2. Орган державної реєстрації прав або нотаріус приймає заяви у день їх надходження в по- 
рядку черговості і реєструє у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням 
їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації. 
Моментом прийняття заяви вважаються дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію 
заяв і запитів. 
Орган державної реєстрації прав або нотаріус видає заявникові картку прийому заяви. 
2.3. Заявник під час подання заяви пред’являє органові державної реєстрації прав або нотаріу- 
су документи, що посвідчують його особу, визначені Порядком державної реєстрації прав на неру- 
хоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 22 червня 
2011 року № 703. 
2.4. Для внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку з допущенням технічної 
помилки заявник подає документ, у якому виявлено технічну помилку, та копії документів, визначені 
у пункті 2.3 цього розділу. 
У разі допущення технічної помилки не з вини державного реєстратора заявник подає документ 
про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав. 
2.5. Для внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку зі зміною відомостей про 
нерухоме майно, право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права, інші речові права та суб’єк та 
(суб’єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, що міс- 
тяться у Державному реєстрі прав, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав, за-
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
57 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
явник подає документ, що є підставою для зміни відомостей, копії документів, визначених у пунк- 
ті 2.3 цього розділу, та документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реє- 
стру прав. 
2.6. Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Дер- 
жавного реєстру прав заявник подає рішення суду про скасування рішення державного реєстрато- 
ра, що набрало законної сили, та копії документів, визначених у пункті 2.3 цього розділу. 
2.7. У випадку, передбаченому пунктом 2.12 цього розділу, заявник, крім документів, що визна- 
чені у пунктах 2.4–2.6 цього розділу, подає документ, який підтверджує внесення плати за надання 
витягу з Державного реєстру прав. 
2.8. Державний реєстратор розглядає заяви на те саме майно в порядку черговості прийняття 
заяв, у тому числі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. 
2.9. Під час розгляду заяви та документів, що додаються до неї, державний реєстратор переві- 
ряє наявність підстав для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної 
реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав. 
2.10. За результатами розгляду заяви та документів, що додаються до неї, державний реєстра- 
тор приймає рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної 
реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав або рішення щодо відмови у внесен- 
ні змін до записів, відмови у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав, відмови 
у скасуванні записів Державного реєстру прав. 
2.11. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення щодо внесення змін до записів, 
внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного 
реєстру прав вносить зміни до записів, вносить записи про скасування державної реєстрації прав 
або скасовує записи Державного реєстру прав. 
2.12. За бажанням заявника після внесення змін до записів, внесення записів про скасування 
державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав державний реєстра- 
тор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках. 
2.13. Орган державної реєстрації прав або нотаріус у день прийняття заяви видає або надсилає 
рекомендованим листом з описом вкладення заявникові відповідне рішення, витяг з Державного 
реєстру прав (у разі його формування) та документи, що подавалися заявником для внесення змін 
до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів 
Державного реєстру прав, одним із способів, зазначених у заяві. 
Якщо заявник особисто отримує зазначені документи, він пред’являє органові державної реєст- 
рації прав або нотаріусу документи, визначені в пункті 2.3 цього розділу. Після отримання докумен- 
тів заявник повертає органові державної реєстрації прав або нотаріусу картку прийому заяви з від- 
міткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу 
їх отримання. 
Орган державної реєстрації прав або нотаріус не повертає заяву, документ про внесення плати 
за внесення змін до запису Державного реєстру прав та документ, що підтверджує внесення плати 
за надання витягу з Державного реєстру прав. 
Якщо внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку з допущенням технічної по- 
милки може завдати шкоди чи порушити права та законні інте реси правонабувачів або третіх осіб, 
які використовували відповідні реєстраційні записи, орган державної реєстрації прав або нотаріус 
у п’ятиденний строк з моменту внесення змін до записів Державного реєстру прав надсилає реко- 
мендованим листом таким особам письмове повідомлення про виправлення технічної помилки. 
2.14. Державний реєстратор приймає рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, відмо- 
ви у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав, відмови у скасуванні записів Дер- 
жавного реєстру прав виключно за наявності таких підстав: 
2.14.1. У разі внесення змін до записів Державного реєстру прав: 
органом державної реєстрації прав або нотаріусом, до якого звернувся заявник, не проводи- 
лась державна реєстрація прав на відповідний об’єкт нерухомого майна; 
подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими 
нормативно-правовими актами; 
відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже внесені; 
із заявою звернулась неналежна особа; 
відсутній запис, щодо якого подано заяву; 
документи подані не в повному обсязі.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
58 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
2.14.2. У разі внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування за- 
писів Державного реєстру прав: 
органом державної реєстрації прав або нотаріусом, до якого звернувся заявник, не проводи- 
лась державна реєстрація прав на відповідний об’єкт нерухомого майна, взяття на облік безхазяй- 
ного нерухомого майна або внесення змін до запису Державного реєстру прав; 
подане рішення суду про скасування рішення державного реєстратора не набрало законної 
сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства; 
запис про скасування державної реєстрації прав уже внесено, запис Державного реєстру прав 
з відповідним реєстраційним номером уже скасовано. 
Відмова у внесенні змін до записів, у внесенні записів про скасування державної реєстрації 
прав або у скасуванні записів Державного реєстру прав з підстав, зазначених в абзаці другому під- 
пункту 2.14.1 цього пункту та абзаці другому цього підпункту, не може здійснюватися у разі, коли 
заява подається до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна 
у зв’язку з ліквідацією державної нотаріальної контори, зупиненням або припиненням нотаріальної 
діяльності приватного нотаріуса. 
2.15. Орган державної реєстрації прав або нотаріус у день прийняття заяви видає або надсилає 
рекомендованим листом з описом вкладення заявникові рішення щодо відмови у внесенні змін 
до записів, відмови у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав або відмови у ска- 
суванні записів Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником для 
внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасу- 
вання записів Державного реєстру прав. 
У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред’являє органові державної 
реєстрації прав або нотаріусу документи, зазначені в пункті 2.3 цього розділу. Після отримання до- 
кументів заявник повертає органові державної реєстрації прав або нотаріусу картку прийому заяви 
з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати 
та часу їх отримання. 
Орган державної реєстрації прав або нотаріус не повертає заяву, документ про внесення плати 
за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення плати 
за надання витягу з Державного реєстру прав. 
2.16. Державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи заяву, копії пода- 
них заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстра- 
ції прав або скасування записів Державного реєстру прав документів, документ про внесення пла- 
ти за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення плати 
за надання витягу з Державного реєстру прав, а також інші документи, що видані, оформлені 
або отримані ним під час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної 
реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав. 
У разі якщо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації 
прав або скасування записів Державного реєстру прав здійснюються органом державної реєстра- 
ції прав не за місцем розташування нерухомого майна, орган державної реєстрації прав передає 
документи, що зазначені у абзаці першому цього пункту, органові державної реєстрації прав за міс- 
цем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом Украї ни, для до- 
лучення їх до відповідної реєстраційної справи. 
У разі прийняття рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування дер- 
жавної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав нотаріусом заяву, копії 
поданих заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної ре- 
єст рації прав або скасування записів Державного реєстру прав документів, документ про внесення 
плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення 
плати за надання витягу з Державного реєстру прав, а також інші документи, що видані, оформлені 
або отримані нотаріусом під час внесення змін до записів, внесення записів про скасування дер- 
жавної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав, нотаріус не пізніше на- 
ступного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення передає органові державної 
реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому 
Мін’юстом Украї ни, для долучення їх до реєстраційної справи. 
У разі прийняття рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, відмови у внесенні записів 
про скасування державної реєстрації прав, відмови у скасуванні записів Державного реєстру прав 
нотаріусом заяву, копії поданих заявником для внесення змін до записів, внесення записів про ска-
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
59 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
сування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав документів, 
документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, 
що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, а також інші доку- 
менти, що видані, оформлені або отримані нотаріусом під час внесення змін до записів, внесення 
записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру 
прав, нотаріус долучає до облікової справи.». 
4. В абзаці четвертому Опису відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на за- 
ставній, затвердженого наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 12 грудня 2011 року № 3503/5, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції Украї ни 12 грудня 2011 року за № 1430/20168, слова «та пов- 
не найменування органу державної реєстрації прав» замінити словами «, повне найменування орга- 
ну державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу». 
5. Внести до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 26 грудня 2011 року № 3601/5 «Про за- 
твердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформ- 
лення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 27 грудня 2011 року за № 1538/20276, такі 
зміни: 
5.1. Додатки 1, 16–18, 21 та 22 викласти в новій редакції, що додаються. 
5.2. У додатках 2–9, 19, 20 та 23 слова «найменування органу державної реєстрації прав», «на- 
йменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення» 
замінити словами «найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріаль- 
ної контори, назва нотаріального округу». 
5.3. Додатки 2–6, 8 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю 
або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну 
ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтя- 
жень на такі об’єкти, у якій відомості, зазначені у виносках 10–13, вказуються окремо щодо земель- 
ної ділянки та об’єкта нерухомого майна, розташованого на ній.». 
5.4. У додатку 7: 
у виносці 13 слова «(відомості не відображаються у випадку, коли обтяжувачем є посадова осо- 
ба органу влади)» виключити; 
доповнити додаток новим абзацом такого змісту: 
«У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю 
або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну 
ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтя- 
жень на такі об’єкти, у якій відомості, зазначені у виносках 10–12, вказуються окремо щодо земель- 
ної ділянки та об’єкта нерухомого майна, розташованого на ній.». 
5.5. У додатку 9: 
слово та цифри «пунктом 37» замінити словом, цифрами та літерою «пунктом ___15д»; 
після виноски 15г доповнити додаток новою виноскою 15д такого змісту: 
«15д Зазначається пункт 37 у разі поділу об’єкта нерухомого майна, виділу частки з об’єкта нерухомо- 
го майна або пункт 38 у разі об’єднання об’єктів нерухомого майна.». 
5.6. У додатку 15 слово «витягів» замінити словом «інформації». 
5.7. У додатках 19, 20 слова «(записів)» та «(номерами)» виключити. 
5.8. У додатку 20: 
слова та цифри «керуючись пунктом ___ Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін 
до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за- 
твердженого наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від ___________________ 2011 № __________, за- 
реєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни _____________ 2011 за № ____,» замінити словами 
та цифрами «керуючись підпунктом 2.15.1 пункту 2.15 Порядку прийняття і розгляду заяв про вне- 
сення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на не- 
рухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, затвердженого наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 12 грудня 2011 року № 3502/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 12 грудня 2011 року за № 1429/20167 (із змінами).»; 
у виносці 12 слова «запису та заяв про скасування запису» замінити словами «записів, внесен- 
ня записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів».
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
60 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
5.9. У додатку 23: 
слова «запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та «запису Державного 
реєстру прав» виключити; 
слова та цифру «скасував запис (записи) про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього пра- 
ва за номером (номерами) ___________9» замінити словами «вніс запис (записи) про скасування 
державної реєстрації права власності до»; 
слово та цифри «пунктом 38» замінити словом та цифрами «пунктом 41»; 
у виносці 5 слова «скасування запису Державного реєстру прав» замінити словами «внесення 
запису про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 
виноску 9 виключити. 
6. У назві та пункті 1 наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 20 січня 2012 року № 111/5 «Про 
затвердження Порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав», зареєстро- 
ваного в Міністерстві юстиції Украї ни 26 січня 2012 року за № 118/20431, слова «між органами дер- 
жавної реєстрації прав» замінити словами «у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 
7. Внести до Порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав, затвер- 
дженого наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 20 січня 2012 року № 111/5, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції Украї ни 26 січня 2012 року за № 118/20431, такі зміни: 
7.1. У назві слова «між органами державної реєстрації прав» замінити словами «у сфері держав- 
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
7.2. Пункти 1, 2 викласти в такій редакції: 
«1. Цей Порядок визначає про цедуру передачі документів у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державна реєстрація прав) між органами державної 
реєстрації прав або між органами державної реєстрації прав та нотаріусами. 
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі Украї ни «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, 
прийнятих відповідно до цього Закону. Крім того, під терміном «орган державної реєстрації прав 
за місцем розташування нерухомого майна» слід розуміти орган державної реєстрації прав, який 
здійснює ведення реєстраційної справи щодо об’єкта нерухомого майна.». 
7.3. У пункті 3: 
абзаци перший та другий викласти в такій редакції: 
«3. Документи у сфері державної реєстрації прав передаються органу державної реєстрації 
прав за місцем розташування нерухомого майна нарочно з описом вкладення або шляхом наді- 
слання рекомендованого листа з описом вкладення. Документи передаються до органу державної 
реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у строки, визначені законодавством 
у сфері державної реєстрації прав. 
Опис вкладення має містити повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кіль- 
кості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора 
прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор), який передає зазначені документи, та пов- 
ної назви відповідного органу державної реєстрації прав, найменування нотаріальної контори або 
назви нотаріального округу.»; 
в абзаці четвертому слова «долучає до облікової справи» замінити словами «засвідчує підпи- 
сом, скріплює печаткою та залишає в обліковій справі»; 
в абзаці п’ятому слова «Державного реєстру прав» замінити словами «Державного реєстру ре- 
чових прав на нерухоме майно (крім документів, які були ним видані або оформлені під час прове- 
дення реєстраційних дій)». 
7.4. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції: 
«У разі виявлення невідповідностей між документами, що були отримані державним реєстрато- 
ром, та описом вкладення до них або отримання державним реєстратором не в повному обсязі до- 
кументів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення реєстраційних дій, держав- 
ний реєстратор зазначає про це в описі вкладення та не пізніше наступного робочого дня зверта- 
ється до органу державної реєстрації прав чи нотаріуса, що передавали документи, з листом 
про надання в повному обсязі документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час 
проведення реєстраційних дій.».
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
61 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
8. Внести до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 17 квітня 2012 року № 595/5 «Про впоряд- 
кування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх об- 
тяжень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 квітня 2012 року за № 590/20903, такі зміни: 
8.1. У пункті 1: 
абзаци дев’ятий, десятий виключити. 
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — два дцять перший вважати відповідно абзацами дев’я- 
тим — дев’ятнадцятим; 
абзац одинадцятий викласти в такій редакції: 
«заяви про скасування;»; 
в абзаці дев’ятнадцятому слова «, що подаються органу державної реєстрації прав» замінити 
словами «у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
8.2. Форми заяв, додатка до заяв, вимоги до заповнення заяв у сфері державної реєстрації ре- 
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджені наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 17 квітня 2012 року № 595/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Украї ни 20 квітня 2012 року 
за № 590/20903, викласти в новій редакції, що додаються. 
8.3. У Картці прийому заяви та Вимогах до заповнення картки прийому заяви, затверджених на- 
казом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 17 квітня 2012 року № 595/5, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції Украї ни 20 квітня 2012 року за № 590/20903: 
слова «найменування органу державної реєстрації прав» замінити словами «нотаріуса, найме- 
нування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотарі- 
ального округу»; 
слова «(П. І. Б. посадової особи)» замінити словами «(П. І. Б. посадової особи, нотаріуса)»; 
після слів «(далі — посадова особа)» доповнити словом «, нотаріусом». 
8.4. У Вимогах до заповнення картки прийому заяви, затверджених наказом Мі ніс терст ва юсти- 
ції Украї ни від 17 квітня 2012 року № 595/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Украї ни 20 квітня 
2012 року за № 590/20903: 
у пункті 3 слова «яка прийняла заяву, найменування органу державної реєстрації, посадовою 
особою якого прийнято заяву» замінити словами «нотаріуса, який прийняв заяву, найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального 
округу»; 
у пункті 6 слова «яка прийняла» замінити словами «нотаріуса, який прийняв»; 
у пункті 7 слова «яка отримала» замінити словами «нотаріуса, який отримав»; 
пункт 8 доповнити новим реченням такого змісту: 
«Відомості не зазначаються, якщо заява подавалася в електронному вигляді та додатково не по- 
давалися документи в паперовому вигляді.»; 
доповнити новим пунктом 9 такого змісту: 
«9. На заяву, подану в електронному вигляді, надається картка прийому заяв та запитів в елект- 
ронному вигляді, підписана електронним цифровим підписом посадової особи, яка зареєструвала 
заяву.». 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
62 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Додаток 1 
до наказу Міністерства юстиції України 
26 грудня 2011 року № 3601/5 
(у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
РІШЕННЯ 
про розгляд заяви 
№ ________________________1 
«___» ____________ 20__ року2 
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав 
або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)3 
встановив, що заяву про ____________________4, прийняту __________________5 за реєстраційним но- 
мером ____________6, яку подав _______________________________________________________________ , 
(П. І. Б. заявника)7 
що діє на підставі ____________________________________________________________________________ , 
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8 
податковий номер / серія, номер паспорта _________________________________________________________9, 
для проведення державної реєстрації __________________________________________________________ 
(права власності/іншого речового права/обтяження)10 
на ______________________________ з реєстраційним номером __________________________________12, 
(об’єкт нерухомого майна)11 
що розташований ____________________________________________________________________________ , 
(адреса (місцезнаходження) об’єкта)13 
кадастровий номер земельної ділянки _______________________________________________________14/ 
для внесення змін до запису / скасування запису про _________________________15 / внесення запису 
про скасування державної реєстрації __________________________________________________________ 
(права власності/іншого речового права/обтяження)10 
за номером __________________________16 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, відкритого на об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером _______________12а / спеці- 
ального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подано після прийняття за- 
яви про _________________4, прийнятої ______________5 за реєстраційним номером ________________6, 
яку подав ___________________________________________, 
(П. І. Б. заявника)7 
що діє на підставі ____________________________________________________________________________ , 
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8 
податковий номер / серія, номер паспорта _________________________________________________________9, 
для проведення державної реєстрації __________________________________________________________ 
(права власності/іншого речового права/обтяження)10 
на _______________________________ з реєстраційним номером _________________________________12, 
(об’єкт нерухомого майна)11 
що розташований ____________________________________________________________________________ , 
(адреса (місцезнаходження) об’єкта)13 
кадастровий номер земельної ділянки ________________________________________________________14/
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
63 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Продовження додатка 1 
для внесення змін до запису / скасування запису про ______________15 / внесення запису про скасу- 
вання державної реєстрації ______________________________________________________________________ 
(права власності / іншого речового права / обтяження)10 
за номером _____________________16 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
відкритого на об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ________________12а / спеціально- 
го розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
Керуючись пунктом 11 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703/пунктом 2.8 
Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Дер- 
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 12 грудня 2011 року № 3502/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 
2011 року за № 1429/20167 (із змінами), 
ВИРІШИВ: 
Розгляд заяви про __________________________________ 4, прийнятої __________________________5 
за реєстраційним номером ______________6, яку подав _________________________________________ , 
(П. І. Б. заявника)7 
що діє на підставі ____________________________________________________________________________ , 
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8 
податковий номер / серія, номер паспорта ____________________________________________________ 9 
розпочати після прийняття рішення щодо заяви про _________________4, прийнятої ________________5 
за реєстраційним номером ______________6, яку подав ___________________________________________ , 
(П. І. Б. заявника)7 
що діє на підставі ______________________________________________________________________________ , 
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8 
податковий номер / серія, номер паспорта ___________________________________________________ 9. 
Рішення про розгляд заяви може бути оскаржено відповідно до законодавства. 
Державний реєстратор 
прав на нерухоме майно ________________ (________________________) 
(підпис) (П. І. Б.) 
Рішення про розгляд заяви (далі — рішення) формується державною мовою, підписується дер- 
жавним реєстратором прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор) із зазначенням 
прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою. 
Рішен ня формується відповідно до встановленої форми. 
1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвою- 
ється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав). 
2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік — та фіксується автоматично за допомо- 
гою Державного реєстру прав. 
3 У називному відмінку прі звище, ім’я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу. 
4 Назва поданої заяви, а саме: про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису Державного 
реєстру прав, про скасування запису Державного реєстру прав / скасування державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень. 
5 Дата і час реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
6 Реєстраційний номер заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів . 
7 У називному відмінку прі звище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника. 
Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, наймену- 
вання органу влади, прі звище, ім’я та по батькові посадової особи.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
64 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
8 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву по- 
дано уповноваженою особою заінте ресованої особи). 
9 Податковий номер заявника — реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) 
або номер та серія паспорта громадянина Украї ни (для громадян Украї ни, які через свої релігійні або інші переконан- 
ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номе- 
ра), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина Украї- 
ни) (відомості не відображаються, якщо заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою осо- 
бою органу влади). 
10 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності 
вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток 
(для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження 
речових прав вказати їх вид. 
11 Об’єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву (відповідно до поданих документів), зок рема земель- 
на ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, 
квартира, житлове або нежитлове приміщен ня. 
12, 12а Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву (відомості відображаються 
у випадку, коли щодо відповідного об’єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з при- 
своєнням реєстраційного номера). 
13 Повна адреса (місцезнаходження) об’єкта, щодо якого заявник подав заяву, відповідно до вимог Порядку ведення Дер- 
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 26 жовт- 
ня 2011 року № 1141 (відомості відображаються у випадку, коли заявлено речове право, обтяження такого права на об’єкт 
нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс). 
14 Кадастровий номер земельної ділянки — індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється 
територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації 
(відомості відображаються у випадку, коли заявлено речове право, обтяження такого права на земельну ділянку). 
15 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про внесен- 
ня змін до запису Державного реєстру прав / скасування запису Державного реєстру прав, а саме: запис про неру- 
хоме майно, про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права, про інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих 
прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, про взяття на облік безхазяйного не- 
рухомого майна; про внесення змін до запису. 
16 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав / ска- 
сування запису Державного реєстру прав / скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя- 
жень (відомості відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав / ска су- 
вання запису Державного реєстру прав / скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя- 
жень подано щодо запису про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права, про інші речові права та суб’єкта 
(суб’єк тів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих прав; про взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна). 
Відомості, зазначені у виносках 10–14, відображаються у випадку, коли зазначається заява про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень. 
Відомості, зазначені у виносках 12а, 15, 16, відображаються у випадку, коли розглядається заява про внесення змін 
до запису Державного реєстру прав або заява про скасування запису Державного реєстру прав. 
Відомості, зазначені у виносках 10, 12а та 16, відображаються у випадку, коли зазначається заява про скасування 
дер жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним 
виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається 
одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об’єкти, у якій відомості, зазначені у виносках 11–14, 
вказуються окремо щодо земельної ділянки та об’єкта нерухомого майна, розташованого на ній. 
Продовження додатка 1
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
65 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Додаток 16 
до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
26 грудня 2011 року № 3601/5 
(у редакції наказу 
Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
РІШЕННЯ 
про зупинення державної реєстрації прав 
№ ________________________1 
«___» ____________ 20__ року2 
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав 
або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)3 
розглянув рішення ____________________________________________________________________________ 
(найменування суду)4 
про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, від _______________________ 5 
№ _________________________6, прийняте _______________________________________________________ 7 
за реєстраційним номером ______________8, на _________________________________________________ 
(об’єкт нерухомого майна)9 
з реєстраційним номером ________________10, що розташований _________________________________ 
(адреса 
__________________________________, кадастровий номер земельної ділянки ____________________12. 
(місцезнаходження) об’єкта)11 
Враховуючи викладене, керуючись статтею 23 Закону Украї ни «Про державну реєстрацію речо- 
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ВИРІШИВ: 
Зупинити державну реєстрацію ____________________________________________________________ 
(права власності, іншого речового права, обтяження)13 
на __________________________________ з реєстраційним номером ______________________________10, 
(об’єкт нерухомого майна)9 
що розташований ____________________________________________________________________________ , 
(адреса (місцезнаходження) об’єкта)11 
кадастровий номер земельної ділянки _______________________________________________________12. 
Рішення про зупинення державної реєстрації прав може бути оскаржено відповідно до законо- 
давства. 
Державний реєстратор 
прав на нерухоме майно ________________ (________________________) 
(підпис) (П. І. Б.) 
Рішення про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень (далі — рішення) формується 
державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі — дер- 
жавний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку 
печаткою. 
Рішення формується відповідно до встановленої форми.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
66 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвою- 
ється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав). 
2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік — та фіксується автоматично за допомо- 
гою Державного реєстру прав. 
3 У називному відмінку прі звище, ім’я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу. 
4 У називному відмінку повне найменування суду. 
5 Дата винесення рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав (далі — рішення 
суду). 
6 Номер рішення суду. 
7 Дата і час реєстрації рішення суду у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
8 Реєстраційний номер рішення суду у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
9 Об’єкт нерухомого майна, стосовно якого прийнято рішення суду, зок рема земельна ділянка, підприємство як єди- 
ний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитло- 
ве приміщен ня. 
10 Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, щодо якого прийнято рішення суду (відомості відображаються у ви- 
падку, коли щодо відповідного об’єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєн- 
ням реєстраційного номера). 
11 Повна адреса (місцезнаходження) об’єкта нерухомого майна, щодо якого прийнято рішення суду відповідно до вимог 
Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Мініст- 
рів Украї ни від 26 жовтня 2011 року № 1141 (відомості відображаються у випадку, коли рішення суду прийнято щодо 
об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, підприємства як єдиного майнового комплексу). 
12 Кадастровий номер земельної ділянки — індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється 
територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації. 
13 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності 
вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток 
(для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження 
речових прав вказати їх вид. 
Продовження додатка 16
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
67 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Додаток 17 
до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
26 грудня 2011 року № 3601/5 
(у редакції наказу 
Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
РІШЕННЯ 
про відмову у зупиненні державної реєстрації прав 
№ ________________________1 
«___» ____________ 20__ року2 
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав 
або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)3 
розглянув рішення ____________________________________________________________________________ 
(найменування суду)4 
про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, від _______________________ 5 
№ _________________________6, прийняте _______________________________________________________ 7 
за реєстраційним номером ______________8, на _________________________________________________ 
(об’єкт нерухомого майна)9 
з реєстраційним номером ________________10, що розташований _________________________________ 
(адреса 
__________________________________, кадастровий номер земельної ділянки ____________________12, 
(місцезнаходження) об’єкта)11 
та встановив _________________________________________________________________________________ . 
(підстави для відмови у зупиненні державної реєстрації прав)13 
Враховуючи викладене, керуючись Законом Украї ни «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 22 червня 2011 року № 703, 
ВИРІШИВ: 
Відмовити у зупиненні державної реєстрації ________________________________________________ 
(права власності, іншого речового права, обтяження)14 
на __________________________________ з реєстраційним номером ______________________________10, 
(об’єкт нерухомого майна)9 
що розташований ____________________________________________________________________________ , 
(адреса (місцезнаходження) об’єкта)11 
кадастровий номер земельної ділянки _______________________________________________________12. 
Рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав може бути оскаржено відповідно 
до законодавства. 
Державний реєстратор 
прав на нерухоме майно ________________ (________________________) 
(підпис) (П. І. Б.) 
Рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав та їх обтяжень (далі — рішення) 
формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно 
(далі — державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установлено- 
му порядку печаткою. 
Рішення формується відповідно до встановленої форми.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
68 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвою- 
ється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав). 
2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік — та фіксується автоматично за допомо- 
гою Державного реєстру прав. 
3 У називному відмінку прі звище, ім’я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу. 
4 У називному відмінку повне найменування суду. 
5 Дата винесення рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав (далі — рішення 
суду). 
6 Номер рішення суду. 
7 Дата і час реєстрації рішення суду у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
8 Реєстраційний номер рішення суду у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
9 Об’єкт нерухомого майна, стосовно якого прийнято рішення суду, зок рема земельна ділянка, підприємство як єди- 
ний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитло- 
ве приміщен ня. 
10 Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, щодо якого прийнято рішення суду (відомості відображаються у ви- 
падку, коли щодо відповідного об’єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєн- 
ням реєстраційного номера). 
11 Повна адреса (місцезнаходження) об’єкта нерухомого майна, щодо якого прийнято рішення суду відповідно до вимог 
Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Мініст- 
рів Украї ни від 26 жовтня 2011 року № 1141 (відомості відображаються у випадку, коли рішення суду прийнято щодо 
об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, підприємства як єдиного майнового комплексу). 
12 Кадастровий номер земельної ділянки — індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється 
територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації. 
13 Підстави для відмови у зупиненні державної реєстрації прав відповідно до Закону Украї ни «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх об- 
тяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 22 червня 2011 року № 703. 
14 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності 
вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток 
(для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження 
речових прав вказати їх вид. 
Продовження додатка 17
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
69 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Додаток 18 
до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
26 грудня 2011 року № 3601/5 
(у редакції наказу 
Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
РІШЕННЯ 
про відновлення державної реєстрації прав 
№ ________________________1 
«___» ____________ 20__ року2 
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав 
або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)3 
розглянув рішення ____________________________________________________________________________ 
(найменування суду)4 
про скасування рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, 
від _____________________5 № _______________________6, прийняте ________________________________ 7 
за реєстраційним номером ___________________8, на ____________________________________________ 
(об’єкт нерухомого майна)9 
з реєстраційним номером ________________10, що розташований _________________________________ 
(адреса 
__________________________________, кадастровий номер земельної ділянки ____________________12. 
(місцезнаходження) об’єкта)11 
Враховуючи викладене, керуючись частиною четвертою статті 23 Закону України «Про держав- 
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ВИРІШИВ: 
Відновити державну реєстрацію _____________________________________________________________ 
(права власності, іншого речового права, обтяження)13 
на __________________________________ з реєстраційним номером ______________________________10, 
(об’єкт нерухомого майна)9 
що розташований ____________________________________________________________________________ , 
(адреса (місцезнаходження) об’єкта)11 
кадастровий номер земельної ділянки _______________________________________________________12. 
Рішення про відновлення державної реєстрації прав може бути оскаржено відповідно до зако- 
нодавства. 
Державний реєстратор 
прав на нерухоме майно ________________ (________________________) 
(підпис) (П. І. Б.) 
Рішення про відновлення державної реєстрації прав та їх обтяжень (далі — рішення) формується 
державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі — дер- 
жавний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку 
печаткою. 
Рішення формується відповідно до встановленої форми.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
70 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвою- 
ється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав). 
2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік — та фіксується автоматично за допомо- 
гою Державного реєстру прав. 
3 У називному відмінку прі звище, ім’я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу. 
4 У називному відмінку повне найменування суду. 
5 Дата винесення рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною ре- 
єстрацією прав (далі — рішення суду). 
6 Номер рішення суду. 
7 Дата і час реєстрації рішення суду у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
8 Реєстраційний номер рішення суду у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
9 Об’єкт нерухомого майна, стосовно якого прийнято рішення суду, зок рема земельна ділянка, підприємство як єди- 
ний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитло- 
ве приміщен ня. 
10 Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, стосовно якого прийнято рішення суду (відомості відображаються 
у випадку, коли щодо відповідного об’єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з при- 
своєнням реєстраційного номера). 
11 Повна адреса (місцезнаходження) об’єкта нерухомого майна, стосовно якого прийнято рішення суду відповідно до 
вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету 
Мініст рів Украї ни від 26 жовтня 2011 року № 1141 (відомості відображаються у випадку, коли рішення суду прийнято 
щодо об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, підприємства як єдиного майнового комплексу). 
12 Кадастровий номер земельної ділянки — індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється 
територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації. 
13 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності 
вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток 
(для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження 
речових прав вказати їх вид. 
Продовження додатка 18
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
71 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Додаток 21 
до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
26 грудня 2011 року № 3601/5 
(у редакції наказу 
Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
РІШЕННЯ 
про скасування 
№ ________________________1 
«___» ____________ 20__ року2 
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав 
або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)3 
розглянув заяву про скасування, прийняту ____________________________________ 4 за реєстраційним 
номером ________________5, яку подав _________________________________________________________ , 
(П. І. Б. заявника)6 
що діє на підставі ____________________________________________________________________________ , 
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7 
податковий номер / серія, номер паспорта _________________________________________________________ 8, 
для скасування запису про __________________________________ 9 / внесення запису про скасування 
державної реєст рації __________________________________________ за номером ____________________11 
(права власності/іншого речового права/обтяження)10 
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об’єкт нерухомого 
майна з реєстраційним номером ___________________12 / спеціального розділу Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та встановив _______________________________________________13. 
Враховуючи викладене, керуючись пунктом ___14 Порядку ведення Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 
року № 1141, 
ВИРІШИВ: 
Скасувати запис про ______________________________9 / внести запис про скасування державної 
реєстрації ____________________________________________________________________________________ 
(права власності / іншого речового права / обтяження)10 
за номером ___________________ 11 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
відкритого на об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ________________12 / спеціального 
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
Рішення про скасування може бути оскаржено відповідно до законодавства. 
Державний реєстратор 
прав на нерухоме майно ________________ (________________________) 
(підпис) (П. І. Б.) 
Рішення про скасування (далі — рішення) формується державною мовою, підписується держав- 
ним реєстратором прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор) із зазначенням прізви- 
ща та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою. 
Рішення формується відповідно до встановленої форми.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
72 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвою- 
ється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав). 
2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік — та фіксується автоматично за допомо- 
гою Державного реєстру прав. 
3 У називному відмінку прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу. 
4 Дата і час реєстрації заяви про скасування у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
5 Реєстраційний номер заяви про скасування у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
6 У називному відмінку прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника. 
Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, наймену- 
вання органу влади, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи. 
7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про 
скасування запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінтересованої особи). 
8 Податковий номер заявника — реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) 
або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконан- 
ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номе- 
ра), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина 
України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав по- 
дано посадовою особою органу влади). 
9 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про скасуван- 
ня запису Державного реєстру прав, а саме: про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; про внесення змін 
до запису. 
10 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності 
вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток 
(для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження 
речових прав вказати їх вид. 
11 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєст ру прав / скасування 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли за- 
яву про скасування запису Державного реєстру прав/скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень подано щодо запису про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права, про інші речові 
права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих прав; про 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна). 
12 Відомості про реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про скасування (відомості 
не відображаються у випадку, коли скасовується запис спеціального розділу Державного реєстру прав). 
13 Відомості про підстави для скасування запису / внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до пунктів 41 та 42 Порядку ведення Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141. 
14 Зазначається пункт 41 у випадку внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень або пункт 42 у випадку скасування запису Державного реєстру речових прав. 
Продовження додатка 21
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
73 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Додаток 22 
до наказу Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
26 грудня 2011 року № 3601/5 
(у редакції наказу 
Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
РІШЕННЯ 
про відмову у скасуванні 
№ ________________________1 
«___» ____________ 20__ року2 
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав 
або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)3 
розглянув заяву про скасування, прийняту __________________________________ 4, за реєстраційним 
номером ________________________5, яку подав ______________________________________________ , що діє 
(П. І. Б. заявника)6 
на підставі ___________________________________________________________________________________ , 
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7 
податковий номер / серія, номер паспорта ______________________________________________________ 8, 
для скасування запису про ________________________9 / внесення запису про скасування державної 
реєст рації ____________________________________________________________________________________ 
(права власності / іншого речового права / обтяження)10 
за номером _____________________11 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
відкритого на об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ________________12 / спеціального 
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановив _____________________13. 
Враховуючи викладене, керуючись підпунктом 2.15.2 пункту 2.15 розділу ІІ Порядку прийняття 
і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 
року № 3502/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1429/20167 
(із змінами), 
ВИРІШИВ: 
Відмовити у скасуванні запису про __________________9 / внесенні запису про скасування дер- 
жавної реєстрації _____________________________________________________________________________ 
(права власності / іншого речового права / обтяження)10 
за номером _________________________11 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, відкритого на об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ________________12 / спе- 
ціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
Рішення про відмову у скасуванні може бути оскаржено відповідно до законодавства. 
Державний реєстратор 
прав на нерухоме майно ________________ (________________________) 
(підпис) (П. І. Б.) 
Рішення про відмову у скасуванні (далі — рішення) формується державною мовою, підписується 
державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор) із зазначенням 
прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою. 
Рішення формується відповідно до встановленої форми.
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
74 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвою- 
ється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав). 
2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік — та фіксується автоматично за допомо- 
гою Державного реєстру прав. 
3 У називному відмінку прі звище, ім’я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування 
органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу. 
4 Дата і час реєстрації заяви про скасування у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
5 Реєстраційний номер заяви про скасування у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 
6 У називному відмінку прі звище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника. 
Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, наймену- 
вання органу влади, прі звище, ім’я та по батькові посадової особи. 
7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву 
про скасування запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінте ресованої особи). 
8 Податковий номер заявника — реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або 
номер та серія паспорта громадянина Украї ни (для громадян Украї ни, які через свої релігійні або інші переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), 
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина Украї ни) 
(відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано поса- 
довою особою органу влади). 
9 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про скасу- 
вання запису Державного реєстру прав, а саме: про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; про внесення 
змін до запису. 
10 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності 
вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток 
(для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження 
речових прав вказати їх вид. 
11 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав / скасування 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли заяву 
про скасування запису Державного реєстру прав / скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень подано щодо запису про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права, про інші речові права та 
суб’єк та (суб’єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих прав; про взяття на 
облік безхазяйного нерухомого майна). 
12 Відомості про реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про скасування (відомості 
не відображаються у випадку, коли скасовується запис спеціального розділу Державного реєстру прав). 
13 Відомості про підстави для відмови у внесенні запису про скасування державної реєстрації прав / у скасуванні запису 
відповідно до підпункту 2.15.2 пункту 2.15 розділу II Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, 
внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування 
записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
від 12 грудня 2011 року № 3502/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 12 грудня 2011 року за № 1429/20167 
(із змінами). 
Продовження додатка 22
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
75 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
14 грудня 2012 року № 1841/5 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо права власності) 
Відомості про 
право власності
Вид реєстрації: виникнення . припинення . перехід . 
Номер запису про право власності*: 
Форма власності: приватна . комунальна . державна . власність інших держав . 
власність міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав . 
Вид спільної власності: спільна сумісна . спільна часткова . 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Тип 
об’єкта: 
земельна ділянка . нежитлове приміщення . житлове приміщення . квартира . 
об’єкт незавершеного 
будівництва . 
житловий будинок . будівля . споруда . 
інший 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Реєстраційний номер земельної ділянки: 
Відомості про суб’єкта 
права 
Суб’єкт права є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
76 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Номер запису про право власності зазначається у випадку реєстрації припинення права. 
** Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (упов- 
новажену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
77 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо права власності на єдиний майновий комплекс) 
Відомості про 
право власності
Вид реєстрації: виникнення . припинення . перехід . 
Номер запису про право власності*: 
Форма власності: приватна . комунальна . державна . власність інших держав . 
власність міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав . 
Вид спільної власності: спільна сумісна . спільна часткова . 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Найменування підприємства: 
Код за ЄДРПОУ: Дата проведення державної 
реєстрації: д д м м р р р р 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості про суб’єкта 
права 
Суб’єкт права є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
78 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Номер запису про право власності зазначається у випадку реєстрації припинення права. 
** Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (упов- 
новажену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
79 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо іншого речового права) 
Відомості про інше 
речове право 
Вид реєстрації: виникнення . припинення . перехід . 
Номер запису про інше речове право*: 
. право користування (сервітут) . іпотека . право володіння . довірче управління майном 
. право оренди земельної ділянки . право господарського відання . право оперативного управління 
. право забудови земельної ділянки (суперфіцій) . право постійного користування земельною ділянкою 
. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
. право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами 
. інше речове право: 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Тип 
об’єкта: 
земельна ділянка . нежитлове приміщення . житлове приміщення . квартира . 
об’єкт незавершеного 
будівництва . 
житловий будинок . будівля . споруда . 
інший 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
80 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Номер запису про інше речове право зазначається у випадку реєстрації припинення іншого речового права. 
** Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом речового права. При цьому блок «Відомості про заявни- 
ка (уповноважену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
81 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс) 
Відомості про інше 
речове право 
Вид реєстрації: виникнення . припинення . перехід . 
Номер запису про інше речове право:* 
. право користування (сервітут) . іпотека . право володіння . довірче управління майном 
. право оренди земельної ділянки . право господарського відання . право оперативного управління 
. право забудови земельної ділянки (суперфіцій) . право постійного користування земельною ділянкою 
. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
. право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами 
. інше речове право: 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Найменування підприємства: 
Код за ЄДРПОУ: Дата проведення державної 
реєстрації: д д м м р р р р 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер 
земельної ділянки: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
82 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Номер запису про інше речове право зазначається у випадку реєстрації припинення іншого речового права. 
** Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом речового права. При цьому блок «Відомості про заявни- 
ка (уповноважену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
83 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо обтяження речового права) 
Відомості 
про обтяження 
речового права 
Вид реєстрації: виникнення . припинення . 
Номер запису про обтяження*: 
. податкова застава . заборона . арешт 
. інше 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Тип 
об’єкта: 
земельна ділянка . нежитлове приміщення . житлове приміщення . квартира . 
об’єкт незавершеного 
будівництва . 
житловий будинок . будівля . споруда . 
інший 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості про 
обтяжувача 
Суб’єкт є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про 
боржника 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
84 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Відомості про особу, в інтересах 
якої встановлено обтяження
Суб’єкт є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Номер запису про обтяження зазначається у випадку реєстрації припинення обтяження. 
** Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом обтяження. При цьому блок «Відомості про заявника 
(уповноважену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
85 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс) 
Відомості 
про обтяження 
речового права 
Вид реєстрації: виникнення . припинення . 
Номер запису про обтяження*: 
. податкова застава . заборона . арешт 
. інше 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Найменування підприємства: 
Код за ЄДРПОУ: Дата проведення державної 
реєстрації: д д м м р р р р 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості 
про обтяжувача 
Суб’єкт є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про 
боржника 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
86 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Відомості про особу, 
в інтересах якої 
встановлено обтяження 
Суб’єкт є заявником** . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Номер запису про обтяження зазначається у випадку реєстрації припинення обтяження. 
** Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом обтяження. При цьому блок «Відомості про заявника 
(уповноважену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
87 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо відмови від речового права) 
Відомості про речове право, від якого відмовляються: 
право власності інше речове право 
Номер запису про речове право: 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Тип 
об’єкта: 
земельна ділянка . нежитлове приміщення . житлове приміщення . 
об’єкт незавершеного будівництва . будівля . житловий будинок . 
єдиний майновий комплекс . споруда . квартира . 
інший 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником* . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
88 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (уповно- 
важену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
89 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо припинення прав та їх обтяжень 
у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна) 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Тип 
об’єкта: 
земельна ділянка . нежитлове приміщення . житлове приміщення . 
об’єкт незавершеного будівництва . будівля . житловий будинок . 
єдиний майновий комплекс . споруда . квартира . 
інший 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником* . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
90 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (уповно- 
важену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
91 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про внесення змін до запису 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
Вид змін: зміни . виправлення технічної помилки . 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Номер запису про право власності: 
або 
Номер запису про інше речове право: 
або 
Номер запису про обтяження: 
або 
Номер запису про іпотеку: 
або 
Номер запису про взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна: 
Опис змін: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником* . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
92 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Прошу надати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно . 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (уповно- 
важену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
93 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про скасування 
Вид скасування: . скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
. скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Номер запису про право власності: 
або 
Номер запису про інше речове право: 
або 
Номер запису про обтяження: 
або 
Номер запису про іпотеку: 
або 
Номер запису про взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна: 
Підстава для скасування: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником* . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
94 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Прошу надати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно . 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (уповно- 
важену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
95 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
Відомості про 
об’єкт нерухомого майна 
Тип 
об’єкта: 
квартира . споруда . нежитлове приміщення . житлове приміщення . 
об’єкт незавершеного будівництва . будівля . житловий будинок . 
інший 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Місцезнаходження об’єкта 
нерухомого майна: 
Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
Відомості 
про орган місцевого 
самоврядування 
Найменування органу місцевого самоврядування 
Податковий номер: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
96 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
97 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про відкликання заяви 
Заява, що відкликається: 
. заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); 
. заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права); 
. заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права); 
. заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права); 
. заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
. заява про скасування; 
. заява про відкликання заяви; 
. заява про надання дубліката свідоцтва про право власності; 
. заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 
. заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
. запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
. заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням 
об’єкта нерухомого майна) 
Реєстраційний номер заяви: 
Дата реєстрації: д д м м р р р р 
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала заяву 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
98 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17.04.2012 № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 р. № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
Форма надання інформації: витяг . виписка . 
власнику об’єкта нерухомого майна . 
особі, яка має речові права на чуже нерухоме майно . 
про державну реєстрацію обтяження . 
про державну реєстрацію іпотеки . 
власнику об’єкта нерухомого майна . 
особі, яка має речові права 
на нерухоме майно . 
У витязі надати: актуальні дані . 
або 
У витязі надати: деталізовану інформацію про припинення . деталізовану інформацію про зміни . 
. Параметри запитуваної інформації 
Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна: 
або 
Номер запису про право власності: 
або 
Номер запису про інше речове право: 
або 
Номер запису про обтяження: 
або 
Номер запису про іпотеку: 
або 
Кадастровий номер 
земельної ділянки:* 
або 
Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна:* Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
або 
Ідентифікаційні дані суб’єкта права/обтяження:* 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Серія, номер паспорта громадянина України: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
99 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Зазначається у випадку надання інформації у вигляді витягу, якщо відсутній реєстраційний номер об’єкта нерухомо- 
го майна, номер запису про речове право/обтяження. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
100 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17.04.2012 № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 р. № 1841/5) 
ЗАПИТ 
про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
Форма надання інформації: за суб’єктом . за об’єктом нерухомого майна . 
У інформаційній довідці надати: актуальні дані . 
або 
У інформаційній довідці надати: деталізовану інформацію 
про припинення . деталізовану інформацію про зміни . 
. Параметри запитуваної інформації 
Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна: 
або 
Номер запису про право власності: 
або 
Номер запису про інше речове право: 
або 
Номер запису про обтяження: 
або 
Номер запису про іпотеку: 
або 
Кадастровий номер 
земельної ділянки: 
або 
Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна: Область 
Район Населений пункт Іменований об’єкт 
Вулиця № буд./зем. діл. № корп./секц. № блоку/гар./кв. № кімн./прим. 
або 
Ідентифікаційні дані суб’єкта права/обтяження: 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Серія, номер паспорта громадянина України: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Найменування юридичної особи та прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник:
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
101 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
102 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ЗАЯВА 
про надання дубліката свідоцтва про право власності 
Серія, номер свідоцтва: 
Реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 
Відомості про суб’єкта 
речового права 
Суб’єкт права є заявником* . 
фізична особа . юридична особа . 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Відомості про заявника 
(уповноважену особу) 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Податковий номер: 
Документ, що посвідчує особу: 
Паспорт громадянина України або інший документ 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Документ, що підтверджує повноваження особи: 
Серія, номер: Дата видачі 
д д м м р р р р 
Видавник: 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
* Позначається символом ., якщо заява подається суб’єктом права. При цьому блок «Відомості про заявника (упов- 
новажену особу)» не заповнюється. 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
104 
Ст. 3889 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Спосіб отримання документів: особисто . рекомендованим листом . 
Поштова адреса, за якою треба надсилати документи: 
Країна Індекс Область Район 
Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. 
Підтверджую згоду на обробку персональних даних. 
Телефон заявника Службові відмітки 
Підпис заявника Реєстраційний номер заяви 
Дата реєстрації 
д д м м р р р р 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади О. В. ЗЕРКАЛЬ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
17 квітня 2012 року № 595/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 14 грудня 2012 року № 1841/5) 
ВИМОГИ 
до заповнення заяв у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
1. Заява заповнюється українською мовою розбірливими друкованими літерами кульковою 
ручкою синього кольору. Дати у заявах заповнюються арабськими цифрами у форматі — «день, 
місяць, рік». 
2. Прі звище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, в тому числі ор- 
гану державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю. 
3. Не допускаються у заяві підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення. 
4. У блоках заяви, які містять альтернативні значення (наприклад, форма власності, тип об’єкта 
тощо), обирається необхідне значення, яке позначається символом .. 
5. Додаток до заяви заповнюється у разі, коли власників (користувачів, обтяжувачів) декілька. 
6. Заява (додаток у разі його заповнення) засвідчується підписом заявника з проставлянням 
дати її (його) заповнення. 
7. Заява, що подається в електронному вигляді, підписується електронним цифровим підпис