Джерело: www.notarius.co.ua/203 від 25.12.12

Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуженняОфіційний вісник України 
2012, № 96 
105 
Ст. 3890 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
реєстраційний код: 
65015/2012 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇ НИ 
НАКАЗ 
14.12.2012 м. Київ № 1844/5 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї ни 18 грудня 2012 року за № 2102/22414 
3890 Про затвердження 
Порядку використання даних 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Єдиного реєстру заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна, 
Державного реєстру іпотек 
та Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна 
Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку 
надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених поста- 
новою Кабінету Міністрів Украї ни від 22 червня 2011 року № 703, 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єди- 
ного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Дер- 
жавного реєстру обтяжень рухомого майна, що додається. 
2. Пункт 5 Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та за- 
повнення заяв, затвердженої наказом Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 29 липня 2004 року № 73/5, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції Украї ни 29 липня 2004 року за № 942/9541, після абзацу дру- 
гого доповнити новим абзацом третім такого змісту: 
«На запит державного реєстратора прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав 
пошук у Реєстрі даних про податкову заставу здійс нюється за такими атрибутами: <Ідентифікацій- 
ний номер / Код за ЄДРПОУ Боржника> та/або <ПІБ / Назва Боржника>.». 
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим. 
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мі ніс терст ва юстиції Украї ни згідно з перелі- 
ком, що додається. 
4. Державному підприємству «Інформаційний центр» Мі ніс терст ва юстиції Украї ни (Добжан- 
ський В. Б.) забезпечити: 
збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдино- 
му реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек; 
доступ державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам як спеціальним суб’єк там, 
на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, до даних Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, 
Державного реєстру іпотек та користування даними зазначених реєстрів на безоплатній основі; 
доступ державним реєстраторам прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав 
до даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна та користування даними зазначеного ре- 
єстру на безоплатній основі; 
припинення доступу державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приват- 
них нотаріусів до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
106 
Ст. 3890 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
реєстру іпотек, а реєстраторів бюро технічної інвентаризації — до Реєстру прав власності на неру- 
хоме майно. 
Доступ державним реєстраторам прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав 
до Державного реєстру обтяжень рухомого майна надається у порядку, встановленому пунктом 36 
Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабі- 
нету Міністрів Украї ни від 05 липня 2004 року № 830. 
5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) забезпечити подання цього наказу 
на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента Украї ни від 03 жовтня 1992 року № 493 
«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади». 
6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року. 
7. Конт роль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з ор- 
ганами влади Зеркаль О. В. 
Перший заступник Мініст ра І. І. ЄМЕЛЬЯНОВА 
ПОГОДЖЕНО: 
Перший заступник Голови 
Державної реєстраційної служби України І. І. ЗАВАЛЬНА 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
14 грудня 2012 року № 1844/5 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
18 грудня 2012 року за № 2102/22414 
ПОРЯДОК 
використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, 
Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна 
1. Цей Порядок визначає про цедуру використання та перенесення державним реєстратором 
прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор) записів з Єдиного реєстру заборон від- 
чуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень 
рухомого майна (далі разом — Реєстри) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі — Державний реєстр прав) та використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно. 
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі Украї ни «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, 
прийнятих відповідно до зазначеного Закону. 
3. Відомості Реєстрів використовуються державним реєстратором для встановлення наявності 
(відсутності) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, у тому числі обтяжень подат- 
ковою заставою, під час проведення державної реєстрації прав з метою їх перенесення до Держав- 
ного реєстру прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, 
заяв/запитів на отримання інформації з Державного реєстру прав. 
Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно використовуються державним реєстра- 
тором для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію права власності 
або іншого речового права на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації прав та під 
час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заяв/запитів на отримання 
інформації з Державного реєстру прав. 
4. Пошук записів про податкову заставу, предметом якої є об’єкт нерухомого майна, у Держав- 
ному реєстрі обтяжень рухомого майна здійс нюється відповідно до Інструкції про порядок ведення 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затвердженої наказом Мі ніс-
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
107 
Ст. 3890 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
терст ва юстиції Украї ни від 29 липня 2004 року № 73/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
Украї ни 29 липня 2004 року за № 942/9541 (зі змінами). 
Пошук записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у Єдиному реєстрі заборон від- 
чуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек здійс нюється за такими іденти- 
фікаторами: 
за реєстраційним номером запису в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна, Державному реєстрі іпотек; 
за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме 
майно; 
за кадастровим номером земельної ділянки; 
за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна; 
за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи (особи, щодо майна якої встанов- 
лено обтяження / боржника): 
для фізичної особи (громадянина Украї ни, іноземця, особи без громадянства) — прі звище, ім’я 
та (за наявності) по батькові, податковий номер (крім громадян Украї ни, які через свої релігійні 
або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат- 
ника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної 
влади та мають відмітку в паспорті громадянина Украї ни); 
для юридичної особи (резидента та нерезидента) — найменування юридичної особи та подат- 
ковий номер. 
Пошук записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухо- 
ме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно здійс нюється за такими ідентифікаторами: 
за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме 
майно; 
за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна; 
за суб’єктом речового права на об’єкт нерухомого майна: 
для фізичної особи (громадянина Украї ни, іноземця, особи без громадянства) — прі звище, ім’я 
та (за наявності) по батькові, податковий номер (крім громадян Украї ни, які через свої релігійні 
або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат- 
ника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної 
влади та мають відмітку в паспорті громадянина Украї ни); 
для юридичної особи (резидента та нерезидента) — найменування юридичної особи та подат- 
ковий номер. 
5. Відомості, отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав 
за результатом пошуку у Реєстрах та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оформляються у па- 
перовому вигляді, підписуються державним реєстратором, засвідчуються в установленому законо- 
давством порядку печаткою та долучаються до відповідної облікової або реєстраційної справи. 
6. Перенесення записів з Реєстрів до Державного реєстру прав здійс нюється державним реєст- 
ратором прав у разі, коли наявні у Реєстрах записи є чинними та ідентифікують об’єкт нерухомого 
майна або суб’єкта речових прав, їх обтяжень. 
7. Державний реєстратор переносить до відповідного розділу Державного реєстру прав, від- 
критого на об’єкт нерухомого майна, відомості записів, наявні у Реєстрах, у частині, що стосується 
такого об’єкта. 
У разі коли при розгляді заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якої 
державній реєстрації підлягає припинення обтяження речового права на нерухоме майно, право 
власності на яке не зареєстроване в Державному реєстрі прав, встановлено наявність запису 
про таке обтяження в Реєстрах, державний реєстратор переносить відомості запису про таке об- 
тяження до спеціального розділу Державного реєстру прав, після чого на підставі прийнятого рі- 
шення про державну реєстрацію припинення обтяження речового права на нерухоме майно вно- 
сить запис про припинення такого обтяження до Державного реєстру прав. 
8. За результатом перенесення записів щодо об’єкта нерухомого майна, наявних у Єдиному 
реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, державний 
реєстратор робить у відповідних реєстрах відмітку про перенесення відомостей таких записів. 
У разі коли у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна наявні записи 
щодо суб’єкта обтяжень речових прав (особи, щодо майна якої встановлено обтяження / боржника), 
державний реєстратор одночасно з перенесенням до відповідного розділу Державного реєстру
Офіційний вісник України 
2012, № 96 
108 
Ст. 3890 
НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна, записів, що стосуються такого об’єкта, переносить 
до спеціального розділу Державного реєстру прав записи щодо суб’єкта обтяжень речових прав 
та робить у відповідному реєстрі відмітку про перенесення таких записів. 
9. Державний реєстратор вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанк- 
ціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно 
до законодавства. 
В. о. директора Департаменту 
взаємодії з органами влади С. В. МАРТИНЕНКО 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни 
14 грудня 2012 року № 1844/5 
ПЕРЕЛІК 
наказів Мі ніс терст ва юстиції Украї ни, 
що втратили чинність 
1. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 09 червня 1999 року № 31/5 «Про внесення змін і до- 
повнень до нормативно-правових актів Мі ніс терст ва та про затвердження Положення про Єдиний 
реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
Украї ни 10 червня 1999 року за № 364/3657 (із змінами). 
2. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 07 лютого 2002 року № 7/5 «Про затвердження Тим- 
часового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на 
нерухоме майно», зареєстрований у Міністерстві юстиції Украї ни 18 лютого 2002 року за № 157/6445 
(із змінами). 
3. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 20 вересня 2002 року № 83/5 «Про затвердження тари- 
фів за надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно», зареєстрований у Міністерст ві 
юстиції Украї ни 20 вересня 2002 року за № 775/7063 (із змінами). 
4. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 28 січня 2003 року № 7/5 «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно», зареєстрований у Міністерстві юстиції Украї- 
ни 28 січня 2003 року за № 67/7388 (із змінами). 
5. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 18 серпня 2004 року № 85/5 «Про внесення змін та до- 
повнень до деяких нормативно-правових актів Мі ніс терст ва юстиції Украї ни», зареєстрований у Мі- 
ністерстві юстиції Украї ни 18 серпня 2004 року за № 1020/9619 (із змінами). 
6. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 25 грудня 2008 року № 2264/5 «Про затвердження 
тарифів за надання послуг з користування Єдиним реєстром заборон відчуження об’єктів нерухомо- 
го майна та Реєстром прав власності на нерухоме майно», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
Украї ни 26 грудня 2008 року за № 1246/15937. 
7. Наказ Мі ніс терст ва юстиції Украї ни від 26 березня 2010 року № 615/5 «Про впорядкування від-