Джерело: www.notarius.co.ua/422 від 16.01.16

Як переоформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку у разі зміни організаційно-правової форми юридичної особи?Відповідно до частини п’ятої статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб — засновників суб’єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, — за рішенням суду.

Крім того, згідно зі статтею 108 Цивільного кодексу України, перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Враховуючи зазначене, у разі зміни організаційно-правової форми підприємства до його правонаступника переходить і те право на земельну ділянку, яке йому належало.

У свою чергу, відповідно до статті 1 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” самовільне зайняття земельної ділянки — будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Тобто, використання земельної ділянки на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, виданого на юридичну особу до реорганізації, не може вважатися “самовільним захопленням” земельної ділянки у разі її використання на підставі цього ж державного акта цією ж юридичною особою після зміни її організаційно-правової форми.

Проте, відповідно до пункту 2.1 Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 22.06.2009 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за № 735/16751 встановлено, що у рядку “Державний акт на право власності на земельну ділянку видано” зазначаються послідовно прізвище, ім’я та по батькові громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки; повне найменування юридичної особи (згідно з її установчими документами), що набуває право власності на земельну ділянку (у давальному відмінку).

Таким чином, після зміни організаційно — правової форми юридичній особі згідно вимог Закону України “Про землеустрій”, Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 22.06.2009 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за № 735/16751 та Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах 04.05.99 № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 червня 1999 р. за № 354/3647 необхідно звернутися до ліцензованої організації та замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо переоформлення державного акта на право власності на земельну ділянку виданого юридичній особі до її реорганізації.

Відповідно до статті 26 Закону України “Про землеустрій” взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Відповідно до частини другої статті 92 Земельного кодексу України визначено, що права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;

б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;

в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

Пунктом 6 Перехідних положень Земельного кодексу України встановлено, що громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

Абзацом одинадцятим пункту 5.3 рішення Конституційного Суду України від 22.09.05 № 5-рп/2005 зазначено, що стаття 92 Земельного кодексу України не обмежує і не скасовує діюче право постійного користування земельними ділянками, набуте в установлених законодавством порядку станом на 1 січня 2002 року до його переоформлення.

Вищезгаданим рішенням Конституційного суду України від 22.09.05 № 5-рп/2005 положення пункту 6 визнано неконституційним та скасовано в частині зобов’язання переоформити право постійного користування земельною ділянкою на право власності або право оренди.

Таким чином, після реорганізації, юридичним особам, які використовували земельні ділянки на праві постійного користування, необхідно звернутися до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування для переоформлення права користування земельними ділянками на умовах оренди землі.

У свою чергу, враховуючи положення статті 141 Земельного кодексу України, існуючий державний акт на право постійного користування земельною ділянкою є дійсним, до прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про переоформлення права постійного користування земельною ділянкою та укладення договору оренди землі.

Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Статтею 18 Закону України “Про оренду землі” передбачено, що договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Отже, зміни до договору оренди землі набирають чинності в такому ж порядку, тобто після їх державної реєстрації.

Згідно зі статтею 202 Земельного кодексу України державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель. Державний реєстр земель складається з двох частин: а) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок; б) Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.

Відповідно до абзацу шостого підпункту 1.2 пункту 1 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему України від 02.07.2003 № 174 та зареєстрованого в Мін’юсті України 25.07.2003 за № 641/7962, державний реєстр земель — це складова частина державного земельного кадастру, який складається з книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку і формується за допомогою АС ДЗК (автоматизована система державного земельного кадастру).

Зміни до договору оренди землі здійснюються у письмовій формі та підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідних даних до державного реєстру земель (Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі та Поземельної книги) і АС ДЗК.

Після останнього запису в Книзі реєстрації вчиняється новий реєстраційний запис про реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі у загальному порядку із врахуванням змін, які вносяться додатковою угодою до договору оренди землі та формується реєстраційна справа, яка включає три екземпляри додаткової угоди та заповнену реєстраційну картку земельної ділянки.

При внесенні змін до договорів оренди землі у частині зміни назви орендаря, який являться правонаступником, землевпорядні роботи не здійснюються, а тому обмінний файл не створюється, якщо на земельну ділянку, яка передається в оренду, було виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, виготовлено обмінний файл та відомості про неї були внесені до бази даних АС ДЗК.

Вимоги органу реєстрації щодо обов’язковості виконання землевпорядних робіт (розробка проекту землеустрою чи технічної документації із землеустрою) є незаконною та порушує Ваші права.